Spółka Dobra Energia dla Olsztyna współinicjatorem klastra energetycznego „Olsztyn Net Zero”

Spółka Dobra Energia dla Olsztyna współinicjatorem klastra energetycznego „Olsztyn Net Zero”

W stolicy Warmii i Mazur, 5 lipca, pod patronatem Prezydenta Miasta, został oficjalnie powołany Klaster Energii „Olsztyn Net Zero”. Jego głównym celem jest zagwarantowanie mieszkańcom oraz lokalnym przedsiębiorcom nieprzerwanego dostępu do energii elektrycznej i ciepła, z poszanowaniem środowiska naturalnego i wykorzystaniem innowacyjnych technologii. Spółka Dobra Energia dla Olsztyna jest jednym z podmiotów, który zainicjował powołanie Klastra.

Instytucja klastra energetycznego została wprowadzona poprzez nowelizację ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o odnawialnych źródłach energii. Według definicji jest to cywilnoprawne porozumienie, w skład którego mogą wchodzić osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki naukowe, instytuty badawcze lub jednostki samorządu terytorialnego. Koncepcja powołania klastrów energetycznych w Polsce jest koncepcją innowacyjną i unikalną w skali całej Europy. Zgodnie z założeniem służą one poprawie lokalnego bezpieczeństwa energetycznego poprzez zapewnienie uzyskania efektywności ekonomicznej, w sposób przyjazny dla środowiska, tworząc ku temu optymalne warunki organizacyjne, prawne i finansowe, z wykorzystaniem lokalnych zasobów.

Klaster energetyczny w stolicy Warmii i Mazur, który został oficjalnie powołany do życia, będzie funkcjonował pod nazwą Klaster Energii „Olsztyn Net Zero”. Autorami inicjatywy są spółki miejskie, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski oraz spółka Dobra Energia dla Olsztyna, która ma być jedynym podmiotem dostarczającym energię elektryczną w ramach klastra.

Obecna dynamiczna sytuacja geopolityczna jeszcze bardziej niż kiedykolwiek pokazuje nam jak ważne jest zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego dla ludzi i firm. Stąd wynika koncepcja powołania do życia klastra energetycznego w Olsztynie, której byliśmy jednym z inicjatorów – mówi Krzysztof Witkowski, prezes spółki Dobra Energia dla Olsztyna i dodaje: – Funkcjonowanie w ramach Klastra to dla nas okazja do pogłębienia partnerskiej współpracy z lokalnymi podmiotami i instytucjami, zarówno na szczeblu samorządowym, jak i ze świata nauki. Jest to element naszej strategii, którą od początku realizujemy i będziemy realizować, polegającej na jak najefektywniejszym wsparciu regionu i jego mieszkańców.

Klaster Energii „Olsztyn Net Zero” ma stanowić obszar zacieśnionej, partnerskiej współpracy podmiotów działających m.in. w branży energii elektrycznej, cieplnej, gazownictwa, przetwarzania odpadów i transportu oraz podmiotów zainteresowanych zakupem energii elektrycznej, ciepła, gazu oraz chłodu. Jego inicjatorzy stawiają sobie bardzo ambitne cele. Jednym z nich jest osiągnięcie neutralności pod względem emisji dwutlenku węgla do 2040 roku przez wszystkich członków klastra, w szczególności poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii (OZE), elektromobilności, rozwijanie gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ) oraz ograniczenie zużycia wody. Chcą również wykorzystywać najnowocześniejsze technologie, promując jednocześnie i pobudzając innowacyjność w zakresie wytwarzania, dystrybucji oraz obrotu energią.

Idea Klastra Energii „Olsztyn Net Zero” ma jednak służyć przede wszystkim dobru regionu oraz jego mieszkańcom i lokalnym firmom. Jego głównym zadaniem ma być zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego oraz dostępu do „czystej” energii elektrycznej i ciepła. Jest to szczególnie istotne dla całego regionu Warmii i Mazur, kojarzonego jako jeden z najbardziej zielonych obszarów w Polsce. Klaster będzie dbał również o edukację w zakresie ochrony środowiska naturalnego poprzez nawiązanie stałej współpracy z placówkami edukacyjnymi oraz uczelniami wyższymi poprzez m.in. organizowanie programów stażowych i konkursów. Efektem ma być aktywizacja zawodowa uczniów i studentów.

Turbina parowa – komunikat

Turbina parowa – komunikat

Zakończono prace nad przygotowaniem kluczowego elementu Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów. Chodzi o turbinę parową, która zostanie dostarczona do stolicy Warmii i Mazur pod koniec września.

Turbina parowa wraz z kotłem to serce ITPO. Dochodzi w niej do przemiany energii cieplnej, pozyskanej w kotle z procesu spalania odpadów, w energię mechaniczną Maszyna napędzi generator za pośrednictwem przekładni zainstalowanej na ramie turbozespołu.. Jednocześnie z turbiny do wymienników ciepłowniczych przekazywana będzie para, która zostanie wykorzystana do podgrzewania wody w miejskiej sieci ciepłowniczej.

Turbina została wyprodukowana w Doosan Škoda Power w Pilznie w Czechach. W zeszłym tygodniu odbył się jej komisyjny odbiór. Stan techniczny serca instalacji, z ramienia @Dobra Energia dla Olsztyna, został przeprowadzony przez @Sebastian Metka. Towarzyszyli mu przedstawiciele generalnego wykonawcy tj. Doosan Lentjes oraz Doosan Enerbility.

Jeśli weźmiemy pod uwagę instalacje termicznego przekształcania odpadów ten istotny element, wybrany specjalnie dla elektrociepłowni w Olsztynie, można uznać za wyjątkowy w skali całego kraju. Jest to bowiem tzw. turbina przeciwprężna, która umożliwia maksymalne wykorzystanie ciepła ze spalania odpadów na potrzeby produkcji energii elektrycznej i ciepła. Dzięki temu ITPO osiąga bardzo wysoką sprawność energetyczną. Ze strumienia energii zawartej w odpadach dostarczonych do kotła ITPO (o mocy 48 MW), turbozespół jest w stanie uzyskać około 11 MW mocy elektrycznej i 32 MW mocy cieplnej. Taka wydajność, w skali roku, pozwoli na pokrycie około 35% zapotrzebowania mieszkańców Olsztyna na ciepło i produkcję ponad 73 tys. MWh energii elektrycznej, co przekłada się m.in. na świecenie ponad 83 tys. stuwatowych żarówek przez 24 godziny na dobę przez cały rok.

Oprócz produkcji turbiny ogromnym wyzwaniem logistycznym jest jej transport. Waga samego turbozespołu, bez płynów eksploatacyjnych (m.in. 8 m3 oleju) oraz napędów zaworów to ponad 70 ton. Do tego należy doliczyć wagę wyposażenia dodatkowego, takiego jak szafa sterowania i automatyki, rama dla generatora oraz wagę samego generatora energii elektrycznej. To kolejne kilka ton. Turbina zostanie dostarczona do Olsztyna drogą lądową. Będzie to tzw. transport ponadgabarytowy.

Dostawa turbiny na budowę planowana jest na 29 września bieżącego roku. Podróż elementu z Czech do Olsztyna zajmie około dwie doby. Generator energii elektrycznej, zostanie dostarczony do ITPO tego samego dnia jednak osobnym transportem, który wyruszy do nas aż z Indii.

Raport CSR 2020-2021 – Dobra Energia Dla Olsztyna

Raport CSR 2020-2021 – Dobra Energia Dla Olsztyna

Jest nam niezmiernie miło zaprezentować pierwszy raport CSR przygotowany przez spółkę Dobra Energia dla Olsztyna. Dotyczy on  działalności firmy w  okresie 2020-2021. Przy jego powstaniu przyświecała nam przede wszystkim jedna myśl – całościowe przedstawienie naszej firmy, jej działalności biznesowej, a także aktywności pozabiznesowej, z  uwzględnieniem wpływu na  środowisko naturalne oraz społeczność, w  której funkcjonujemy. Dołożyliśmy wszelkich starań, by raport był napisany w  sposób jasny i  zrozumiały. Zachęcamy Państwa do zapoznania się z efektami naszej pracy.

Alle dzieciaki

Alle dzieciaki

28 maja w ramach ultramaratonu “Alle Ultra” zorganizowaliśmy zawody biegowe. Impreza dedykowana była najmłodszym fanom aktywnej rekreacji. ️Dla każdego z zawodników przygotowaliśmy wypełniony gadżetami EKO-worek dołączony do pakietu startowego oraz ciekawe nagrody – niespodzianki dla zwycięzców.  

„Operacja Czysta Rzeka”

„Operacja Czysta Rzeka”

64 worki oraz opony, co dało śmieci o łącznej wadze ponad 1 tony – to efekt sprzątania terenu okalającego jezioro Skanda w Olsztynie, które nasi pracownicy i współpracownicy przeprowadzili 18 maja w ramach „Operacji Czysta Rzeka”.

Spółka Dobra Energia dla Olsztyna aktywnie angażuje się w różnego rodzaju cenne akcje proekologiczne. W sprzątaniu terenu przy jeziorze Skanda w Olsztynie wzięło udział prawie 30 osób. Wśród nich byli wszyscy pracownicy firmy, a także nasi bliscy partnerzy, z którymi pracujemy na co dzień – czyli przedstawiciele Urbaser oraz Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej (MPEC Olsztyn) w Olsztynie. Bardzo miłym zaskoczeniem było dla nas włączenie się do akcji zupełnie przypadkowych osób spacerujących nad jeziorem. To ta chęć bezinteresownej pomocy w sprzątaniu uzmysławia jak duży problem dla wielu z nas stanowią zaśmiecone tereny zielone i jak zmienia się nasza wrażliwość wobec otaczającej nas natury. Właśnie dlatego inicjatywy takie jak „Operacja Czysta Rzeka” są szczególnie ważne.

Odpady o łącznej wadze ponad 1000 kilogramów, wśród których znalazły się m.in. opony – najstarsza z nich była z ok. 1975 roku – zostały przekazane do firmy Remondis. Tam zostaną poddane segregacji i podzielone na te, które można poddać recyklingowi, jak i te, które zostaną poddane bezpiecznej utylizacji.

– Zależy nam, aby wszystkie jeziora, rzeki i inne akweny były czyste, bo woda jest jednym z najważniejszych, naturalnych dóbr, z których wszyscy korzystamy. Zwracajmy uwagę na otaczającą nas przyrodę i reagujmy, gdy jest zaśmiecana – apeluje Krzysztof Witkowski, prezes Spółki Dobra Energia dla Olsztyna.

To nasz pierwszy udział w „Operacji Czysta Rzeka”, ale z pewnością nie ostatni. Chcemy takie akcje jak ta wspierać regularnie. Chcemy, by zebrane w ten sposób odpady były poddawane segregacji, a w przyszłości – zasilały naszą ekociepłownię, która ogrzeje domy mieszkańców Olsztyna zieloną, czystą energią. 

Zamontowanie walczaka

Zamontowanie walczaka

Zamontowanie walczaka – jednego z najważniejszych elementów powstającej ekociepłowni. Ceremonia jego podwieszenia zwieńczyła etap budowy części pionowej kotła instalacji realizowanej przez spółkę Dobra Energia Dla Olsztyna w formule PPP 
 
Dzisiejsze wydarzenie, oprócz aspektu technicznego, ma inny, bardzo ważny, bo emocjonalny wymiar. Walczakowi, jako kluczowej części technologicznej, nadano uroczyście imię. W przypadku Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów powstającej w stolicy Warmii i Mazur urządzenie to otrzymało imię LIDIA na cześć Pan Lidii Warnel, wiceprezes zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Olsztynie (partnera publicznego inwestycji), która jednocześnie została matką chrzestną tego kluczowego elementu, inaugurując uroczyście jego podwieszenie.  
 
Bardzo cieszymy się, że walczak nosi imię Lidia, bo to w dużej mierze, właśnie dzięki Pani Prezes Lidii Warnel wspólnie realizujemy ten projekt - wskazuje Krzysztof Witkowski, dyrektor generalny i prezes zarządu spółki Dobra Energia dla Olsztyna.