CSR & ESG

Dbałość o środowisko

Budowa ekologicznego źródła ciepła pozwoli na  zastąpienie obecnych, zużytych instalacji węglowych, odnawialnymi źródłami energii, które dostarczą mieszkańcom Olsztyna przede wszystkim ekologiczną energię cieplną i  elektryczną. Instalacja Termicznego Przekształcania Odpadów pozwoli na zmniejszenie nawet o połowę ilości węgla zużywanego obecnie do produkcji energii cieplnej, a tym samym znacząco ograniczy emisję zanieczyszczeń – szkodliwych pyłów i  gazów – do  atmosfery, co  przyczyni się do znacznej poprawy jakości powietrza w całym regionie. Wytworzone w  instalacji ciepło zapewni całoroczne pokrycie dostaw ciepłej wody dla ok. 100 tys. mieszkańców Olsztyna. Wyprodukowanie tej samej ilości energii w źródle konwencjonalnym wiązałoby się z zużyciem węgla na poziomie ok. 55 tys. ton rocznie, co przełożyłoby się na emisję CO2 w ilości ok. 100 tys. ton w skali roku.

Główne korzyści wynikające z  nowej inwestycji dotyczą także dbałości o  najwyższą jakość środowiska naturalnego. Jest to szczególnie istotne dla Warmii i Mazur – jednego z najpiękniejszych i najczystszych regionów w Polsce. Instalacja wykonywana przez spółkę Dobra Energia dla Olsztyna całościowo będzie spełniać najwyższe standardy w zakresie ochrony środowiska, a nawet przekroczy europejskie wymogi (przygotowując się już na przyszłe regulacje), zdefiniowane w ramach nowych konkluzji dotyczących BAT. Sam zakład będzie jedną z  najnowocześniejszych i  najbardziej ekologicznych instalacji nie tylko w Polsce, ale i w Europie.

Proekologiczna gospodarka kaloryczną frakcją palną z odpadów komunalnych stanowi również bezpośredni wkład w europejską politykę mającą na celu zmniejszenie udziału składowisk jako narzędzi zarządzania odpadami. Projekt ten będzie miał udział w walce ze zmianami klimatycznymi i w realizacji gospodarki obiegu zamkniętego. Jest to  również istotny element realizacji polityki zrównoważonego rozwoju miast w Polsce, gdyż powstająca instalacja będzie integralnym elementem systemu zagospodarowania odpadów, który obejmuje ok. 790 tys. osób z terenu województwa warmińsko-mazurskiego.

Wpływ na klimat

Budowa Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów w Olsztynie jest realizowana w oparciu o aktualne tzw. konkluzje BAT, czyli określone przez Komisję Europejską najlepsze z punktu widzenia ochrony środowiska technologie dostępne dla tego rodzaju zakładów. Docelowo instalacja ITPO będzie się przyczyniać do redukcji emisji dwutlenku węgla nawet o 150 tys. ton rocznie, zastępując tradycyjne źródła węglowe paliwem alternatywnym.

Zarząd Dobrej Energii dla Olsztyna ma świadomość zachodzących zmian klimatycznych i wynikających z nich ryzyk dla prowadzonej przez nas działalności. Jednocześnie sama budowa Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów ma na  celu przyczynienie się do  zmniejszenia prawdopodobieństwa wystąpienia wymienionych niżej ryzyk związanych z klimatem.

Rozwój gospodarki lokalnej

Realizacja inwestycji prowadzonej przez Spółkę to  nie tylko korzyści dla środowiska naturalnego. Beneficjentami tego projektu w  sposób bezpośredni i  pośredni są  mieszkańcy oraz administracja publiczna. Nasza działalność przynosi wymierne korzyści ekonomiczne zarówno władzom państwowym i  samorządowym, poprzez płacone przez nas podatki, jak i  społeczności lokalnej, poprzez stworzenie nowych miejsc pracy. W  latach 2020-2021 szczytowe dziennie zatrudnienie na  budowie (pracownicy fizyczni i  nadzór) wynosiło ok. 320 osób.

Projekt korzysta z  lokalnego rynku dóbr i  usług (materiały budowlane, usługi noclegowe, gastronomiczne, transportowe itd.) wpływając przez to  – pośrednio – na  poprawę sytuacji tych branż, częściowo kompensując trudności, które napotkały one w  związku z  pandemią COVID-19. Do końca 2021 r. Spółka w zakresie prac budowlanych współpracowała z 23 przedsiębiorstwami z województwa warmińsko-mazurskiego. Ponadto, powstanie Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów będzie miało też pośredni wpływ ekonomiczny poprzez wprowadzenie znaczących zmian w systemie gospodarki odpadami w regionie Warmii i Mazur. W  dłuższym okresie działanie instalacji wpłynie na  stabilizację cen odbioru odpadów komunalnych od mieszkańców. Nowoczesna ekociepłownia w znaczącym stopniu uniezależni miejski system ciepłowniczy w Olsztynie od węgla – paliwa sprowadzanego spoza regionu, którego import generował znaczne koszty dla władz samorządowych. Powstająca instalacja zasilana będzie paliwem produkowanym lokalnie przez mieszkańców regionu dzięki odpadom odbieranym z ich domów i mieszkań.

Spotkania interesariuszy

Jako Spółka, która pragnie działać na rzecz społeczności lokalnej, od  początku naszego funkcjonowania chcemy być postrzegani nie tylko jako inwestor, ale również partner i dobry sąsiad. Tym bardziej, że umowa partnerstwa publiczno-prywatnego, w  ramach której działamy, została zawarta na  okres 25 lat od  momentu wybudowania i uruchomienia instalacji w 2023 roku. W ten sposób spółka stała się długoterminowym, bo aż na okres ćwierćwiecza, partnerem społeczności lokalnej. Dlatego przykładamy tak dużą wagę do budowania pozytywnych relacji z naszym otoczeniem, poprzez współpracę i bieżący kontakt ze społecznością lokalną i interesariuszami.

Wiemy, że  najbardziej dojrzałe podejście do  relacji z interesariuszami zakłada prowadzenie z nimi systematycznego dialogu oraz wspólne planowanie i wdrażanie różnego rodzaju przedsięwzięć z  zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu. W naszej spółce przeważają bezpośrednie relacje z interesariuszami. Mamy głębokie poczucie obowiązku działania na  rzecz regionalnej społeczności i jej edukacji. Pragniemy wychodzić naprzeciw potrzebom i  oczekiwaniom mieszkańców, również w  zakresie dostępu do  informacji na  temat działania ITPO i pozytywnych konsekwencji dla środowiska w różnych aspektach – nie tylko ekologicznej produkcji energii i ciepła, ale także gospodarki obiegu zamkniętego.

W  związku z  tym, 3 grudnia 2021 r. Dobra Energia dla Olsztyna zorganizowała pierwsze spotkanie interesariuszy projektu. Z  uwagi na  sytuację epidemiczną, odbyło się ono w trybie online. Spotkanie przeprowadzono w oparciu o wytyczne normy AA1000 Zasady Odpowiedzialności (AA1000APS1 ) , która określa trzy podstawowe zasady związane z  zarządzaniem relacjami z  interesariuszami: zasadę włączania, istotności i odpowiadania.

Przeprowadzony panel pozwolił na  wymianę istotnych informacji oraz przyczynił się do dalszej budowy zaufania interesariuszy do  Spółki. Wpłynął także na  wzrostu świadomości jego uczestników i pozwolił nam na lepsze zrozumienie oczekiwań otoczenia, w którym funkcjonuje Spółka. Efektem panelu było poznanie oczekiwań interesariuszy i ich opinii na temat działalności firmy oraz realizowanego projektu.

Spotkanie łączyło formę dyskusji z  wystąpieniem eksperckim, z udziałem niezależnego specjalisty w dziedzinie gospodarki odpadami, prof. dr. hab. inż. Grzegorza Wielgosińskiego.

Zaangażowanie w inicjatywy na rzecz społeczności lokalnej

Przed rozpoczęciem sesji dialogu sporządzono mapę interesariuszy, określając:

 • grupy interesariuszy,
 • siłę (obecne oraz oczekiwane relacje),
 • wpływ na przedsiębiorstwo.

Na spotkanie zaproszono ponad sześćdziesięcioro przedstawicieli oraz przedstawicielek najważniejszych grup interesariuszy, które stanowią m.in.:

 • samorząd lokalny,
 • administracja publiczna (inna niż samorząd lokalny),
 • organizacje pozarządowe,
 • podwykonawcy,
 • społeczność lokalna/ mieszkańcy,
 • media.

Spotkanie miało charakter otwarty. Na stronie internetowej spółki został umieszczony link do spotkania, z którego mogli skorzystać wszyscy zainteresowani interesariusze projektu. Osoby obecne na  panelu zadawały pytania dotyczące m.in.:

 • wpływu realizacji ITPO na  koszt odbioru odpadów od mieszkańców;
 • ewentualnych nieprzyjemnych zapachów pochodzących z ITPO;
 • emisji CO2 i innych szkodliwych dla środowiska naturalnego substancji i pyłów;
 • możliwego wpływu ITPO na  ilość odpadów poddawanych recyklingowi;
 • kosztów jakie ponosić będą mieszkańcy Olsztyna w  związku z  ogrzewaniem swoich gospodarstw domowych.

Jako Spółka odpowiedzialna społecznie jesteśmy zaangażowani w ważne lokalne inicjatywy, których celem jest szerzenie wiedzy z zakresu ekologii poprzez zabawę.

Dobra Energia była Partnerem Ekologicznym ósmej edycji Olsztyn Green Festival – niezwykłego wydarzenia, które łączy dobrą muzykę i  ekologię. Spółka przygotowała specjalne, ekologiczne Studio Spotkań z  Dobrą Energią, gdzie uczestnicy festiwalu mieli okazję spotkać się i porozmawiać z interesującymi gośćmi, a także artystami, opowiadającymi o swoim proekologicznym podejściu do życia oraz istocie ochrony środowiska, w którym wszyscy żyjemy.

W trakcie trzech dni festiwalu, w naszym Studio wystąpiły m.in. takie osobistości jak: Gustaw Marek Brzezin – marszałek województwa warmińsko-mazurskiego, Jacek Wasik – dyrektor Regionalnego Biura Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce, Marcin Popkiewicz – fizyk, współtwórca portali „Ziemia na rozdrożu” i „Nauka o klimacie”, muzycy – Muniek Staszczyk, Natalia Przybysz, Król, Karaś / Rogucki, czy zespół Kwiat Jabłoni. Ponadto, wspólnie z organizatorami wydarzenia przygotowaliśmy dla festiwalowiczów i  festiwalowiczek „Strefę Dobrej Energii” wyposażoną w ławki pozwalające na doładowanie telefonów zieloną energią. Na najmłodszych czekały „Warsztaty Eko z Dobrą Energią” gdzie, pod opieką animatorów, dzieci mogły dowiedzieć się na  czym polega recykling oraz jak stworzyć własne zabawki i małe dzieła sztuki z opakowań.

Jako Spółka, która chce być dobrym sąsiadem, wsparliśmy rodzinne, bardzo lokalne inicjatywy – „Magiczny Park Jakubowo” oraz „Promyczkowy EKO Festyn na  Piątkę”. Oprócz zaangażowania finansowego, przekazaliśmy dla uczestników m.in. różnego rodzaju eko-gadżety.

9. Innowacyjność, przemysł, infrastruktura

Budować stabilną infrastrukturę, promować zrównoważone uprzemysłowienie oraz wspierać innowacyjność

Ten cel realizujemy przez wykonanie zadania 9.4 „Do 2030 roku podwyższyć jakość infrastruktury i wprowadzić zrównoważony rozwój przemysłu przez zwiększenie efektywności wykorzystania zasobów oraz stosowanie czystych i przyjaznych dla środowiska technologii i procesów produkcyjnych, przy udziale wszystkich krajów, zgodnie z ich możliwościami."

11. Zrywnoważone miasta i społeczności

Budować stabilną infrastrukturę, promować zrównoważone uprzemysłowienie oraz wspierać innowacyjność

Ten cel realizujemy przez wykonanie zadania 9.4 „Do 2030 roku podwyższyć jakość infrastruktury i wprowadzić zrównoważony rozwój przemysłu przez zwiększenie efektywności wykorzystania zasobów oraz stosowanie czystych i przyjaznych dla środowiska technologii i procesów produkcyjnych, przy udziale wszystkich krajów, zgodnie z ich możliwościami."

12. Odpowiedzialna konsumpcja i produkcja

Budować stabilną infrastrukturę, promować zrównoważone uprzemysłowienie oraz wspierać innowacyjność

Ten cel realizujemy przez wykonanie zadania 9.4 „Do 2030 roku podwyższyć jakość infrastruktury i wprowadzić zrównoważony rozwój przemysłu przez zwiększenie efektywności wykorzystania zasobów oraz stosowanie czystych i przyjaznych dla środowiska technologii i procesów produkcyjnych, przy udziale wszystkich krajów, zgodnie z ich możliwościami."

13. Działania w dziedzinie klimatu

Budować stabilną infrastrukturę, promować zrównoważone uprzemysłowienie oraz wspierać innowacyjność

Ten cel realizujemy przez wykonanie zadania 9.4 „Do 2030 roku podwyższyć jakość infrastruktury i wprowadzić zrównoważony rozwój przemysłu przez zwiększenie efektywności wykorzystania zasobów oraz stosowanie czystych i przyjaznych dla środowiska technologii i procesów produkcyjnych, przy udziale wszystkich krajów, zgodnie z ich możliwościami."