Kim jesteśmy?

Spółka Dobra Energia dla Olsztyna („Dobra Energia”) została powołana 11 grudnia 2018 r. Jej celem jest wybudowanie i wieloletnia eksploatacja Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów (ITPO) wraz z Kotłownią Szczytową w Olsztynie. Bazując na doświadczeniu naszych udziałowców, zdobytym podczas realizacji długoterminowych projektów infrastrukturalnych z dziedziny gospodarki odpadami na całym świecie, mamy możliwość realizacji projektu budowy ITPO w Olsztynie według najlepszych światowych standardów.

Instalacja ta dostarczać będzie mieszkańcom Olsztyna energię elektryczną oraz ciepło pozyskane z przetworzonych odpadów komunalnych, których nie da się poddać recyklingowi (frakcja odpadów resztkowych). ITPO zastąpi obecne, wyeksploatowane instalacje węglowe, zmniejszając nawet o połowę ilość węgla zużywanego obecnie do produkcji ciepła i znacząco ograniczając emisję do atmosfery szkodliwych związków.

Już w drugiej połowie 2023 r. ITPO zapewni dostawy ekologicznego ciepła dla około 35 proc. mieszkańców stolicy Warmii i Mazur, jednocześnie rozwiązując problem zagospodarowania odpadów pochodzenia komunalnego.

Dobra Energia dla Olsztyna Sp. z o.o. to spółka celowa, utworzona specjalnie do wybudowania oraz zarządzania tą innowacyjną instalacją. Spółka została powołana przez fundusz Meridiam Eastern Europe Investments 3 SAS, specjalizujący się w rozwijaniu, finansowaniu i zarządzaniu długoterminowymi projektami infrastruktury publicznej oraz firmę Urbaser, będącą międzynarodowym podmiotem świadczącym usługi dla samorządów w sektorze gospodarki odpadami i ich przetwarzania. Są to podmioty z olbrzymim doświadczeniem i know-how, wykorzystywanym wcześniej m.in. przy realizacji projektu Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów w Gipuzkoa w Hiszpanii, w ramach 35-letniej umowy koncesyjnej.

Od momentu powstania do 2020 r. Dobra Energia dla Olsztyna miała swoją siedzibę w Warszawie. Następnie od 2020 r., wraz z rozwojem projektu, spółka przeniosła swoją główną lokalizację z Warszawy do Olsztyna, na ul. Dąbrowszczaków 21. Dobra Energia dla Olsztyna w 2021r. zatrudniała 7 osób, w tym 4 mężczyzn i 3 kobiety (w 2020 r. – 6 osób). W listopadzie 2020 r. kapitał zakładowy został podwyższony do poziomu 40 000 000 PLN.

9. Innowacyjność, przemysł, infrastruktura

Budować stabilną infrastrukturę, promować zrównoważone uprzemysłowienie oraz wspierać innowacyjność

Ten cel realizujemy przez wykonanie zadania 9.4 „Do 2030 roku podwyższyć jakość infrastruktury i wprowadzić zrównoważony rozwój przemysłu przez zwiększenie efektywności wykorzystania zasobów oraz stosowanie czystych i przyjaznych dla środowiska technologii i procesów produkcyjnych, przy udziale wszystkich krajów, zgodnie z ich możliwościami."

11. Zrywnoważone miasta i społeczności

Budować stabilną infrastrukturę, promować zrównoważone uprzemysłowienie oraz wspierać innowacyjność

Ten cel realizujemy przez wykonanie zadania 9.4 „Do 2030 roku podwyższyć jakość infrastruktury i wprowadzić zrównoważony rozwój przemysłu przez zwiększenie efektywności wykorzystania zasobów oraz stosowanie czystych i przyjaznych dla środowiska technologii i procesów produkcyjnych, przy udziale wszystkich krajów, zgodnie z ich możliwościami."

12. Odpowiedzialna konsumpcja i produkcja

Budować stabilną infrastrukturę, promować zrównoważone uprzemysłowienie oraz wspierać innowacyjność

Ten cel realizujemy przez wykonanie zadania 9.4 „Do 2030 roku podwyższyć jakość infrastruktury i wprowadzić zrównoważony rozwój przemysłu przez zwiększenie efektywności wykorzystania zasobów oraz stosowanie czystych i przyjaznych dla środowiska technologii i procesów produkcyjnych, przy udziale wszystkich krajów, zgodnie z ich możliwościami."

13. Działania w dziedzinie klimatu

Budować stabilną infrastrukturę, promować zrównoważone uprzemysłowienie oraz wspierać innowacyjność

Ten cel realizujemy przez wykonanie zadania 9.4 „Do 2030 roku podwyższyć jakość infrastruktury i wprowadzić zrównoważony rozwój przemysłu przez zwiększenie efektywności wykorzystania zasobów oraz stosowanie czystych i przyjaznych dla środowiska technologii i procesów produkcyjnych, przy udziale wszystkich krajów, zgodnie z ich możliwościami."