Struktura projektu

 INSTALACJA TERMICZNEGO PRZEKSZTAŁCANIA ODPADÓW W OLSZTYNIE

Kotłownia Szczytowa - etap I

Kotłownia Szczytowa to  pierwszy element całej inwestycji – Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów (ITPO). Po uruchomieniu ITPO będzie ona stanowić rezerwowe źródło ciepła, które ma służyć przede wszystkim w momentach skokowego, szczytowego zapotrzebowania na ciepło (np. silny mróz). Będzie pełnić również funkcję zabezpieczeniową.

Kotłownia Szczytowa, spełniająca najwyższe standardy w zakresie emisji, jest wyposażona w dwa kotły wodne, które mogą wytwarzać ciepło z  dwóch rodzajów paliw ekologicznych – gazu ziemnego lub lekkiego oleju opałowego. Ciekawostką jest to, że zmiana rodzaju paliwa jest komfortowa, bo nie wymaga długotrwałego zatrzymywania kotła i jego przezbrajania, lecz tylko dokonania odpowiedniego wyboru w systemie sterowania i automatyki. Dla mieszkańców czynność ta  będzie niezauważalna – nie będzie miała ona wpływu na ciągłość dostaw ciepła.

Sercem kotłowni są dwa olejowo-gazowe boilery, do których przepompowywana jest woda sieciowa. Przepływająca przez nie woda podgrzewana jest do  wymaganej temperatury, a  następnie przekazywana jest z  powrotem do Miejskiej Sieci Ciepłowniczej. Temperatura wody nie ma stałej, jednej wartości. Ustalana jest na bieżąco, będąc wynikiem aktualnego zapotrzebowania Miejskiej Sieci Ciepłowniczej oraz temperatury zewnętrznej. Kotłownia jest więc źródłem ciepła dla sieci, ale musi z nią w pełni współpracować i dostosowywać się każdorazowo do potrzeb odbiorców.

Kotłownia Szczytowa to nie tylko kotły, lecz również wiele urządzeń towarzyszących, takich jak m.in. pompy odpowiadające za ciągły przepływ gorącej wody do odbiorców ciepła z Miejskiej Sieci Ciepłowniczej, instalacja przeciwpożarowa wraz z  pompownią i  zbiornikiem na  wodę, zbiorniki paliwa płynnego dla kotłów (zapewniające ponad 4 dni pracy kotłowni z pełną mocą), agregat diesla zapewniający ciągłość pracy kotłowni w przypadku awarii zasilania oraz nowoczesny system sterowania pracą całej instalacji. Kotłownia ta będzie w stanie w pełni współpracować z pozostałymi źródłami ciepła i stanowi integralną część całego systemu ciepłowniczego miasta Olsztyna.

ITPO - etap II

Instalacja Termicznego Przekształcania Odpadów to  drugi z  elementów tej kluczowej dla mieszkańców Olsztyna inwestycji. Będzie jednym z  najnowocześniejszych zakładów tego typu w  Europie. Ekociepłownia to oparta na najnowocześniejszych technologiach instalacja umożliwiająca odzysk energii, czyli produkcję energii elektrycznej i ciepła z przetworzonych i wyselekcjonowanych odpadów komunalnych. W ITPO przetwarzane będą odpady komunalne poddane wcześniejszemu recyklingowi. Domowe resztki, wrzucane do czarnych pojemników, jako odpady zmieszane trafiają do  punktów przetwarzania – tam są  segregowane na różne frakcje. Na specjalnych sitach odrzucana jest frakcja drobna (popiół, kamienie). To, co zostanie po jej odsianiu, tzw. frakcja nadsitowa, jest poddawane procesowi obróbki i suszenia, w ramach którego powstaje frakcja energetyczna odpadów komunalnych. Jest to pełnowartościowe paliwo, które będzie spalane i przetwarzane na energię elektryczną oraz ciepło w Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów.

ITPO będzie wyposażona w  parowy kocioł rusztowy, w którym na ruchomym ruszcie zachodzi proces spalania odpadów. Ciepło powstające w czasie tego procesu w powierzchniach ogrzewalnych kotła podgrzewa wodę i  powoduje jej odparowanie. Powstała w  ten sposób para, po dalszym jej podgrzaniu, jest kierowana na turbinę parową, a  następnie trafia do  skraplacza, gdzie oddając ciepło zamienia się w  wodę, która znowu trafia do powierzchni ogrzewalnych kotła zamykając obieg wodno-parowy instalacji. Turbina parowa, napędzaną parą, powoduje obracanie się generatora, który produkuje energię elektryczną. Natomiast para wodna podczas skraplania się w skraplaczu oddaje swoje ciepło wodzie sieciowej, która po podgrzaniu trafia do  miejskiej sieci ciepłowniczej. Należy podkreślić, że w czasie normalnej eksploatacji ITPO, będzie ona pokrywać około 35% zapotrzebowania mieszkańców Olsztyna na ciepło. Roczna produkcja energii elektrycznej oddanej do  tzw. sieci (czyli po odjęciu konsumpcji własnej) szacowana jest na  ponad 73 tys. MWh co  przekłada się między innymi na:

Świecenie ponad 83 tys.  stuwatowych żarówek przez 24 godziny na dobę przez cały rok.

Pełne naładowanie 10 mln akumulatorów telefonów komórkowych o pojemności 4000 mAh.

Zasilenie przez rok ponad 18 tys. aut elektrycznych przy przebiegu 20 000 km rocznie.

Praca instalacji odbywać się będzie w  całości zgodnie z najnowszymi wymaganiami środowiskowymi. Podgląd parametrów środowiskowych w trybie online jest realizowany przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska (WIOŚ), co zapewnia pełną transparentność podczas całego okresu eksploatacji tej instalacji.

Wykonawcy i podwykonawcy inwestycji

Głównym wykonawcą Instalacji wybranym przez spółę Dobra Energia dla Olsztyna jest konsorcjum dwóch firm: Doosan Enerbility (dawniej Doosan Heavy Industries & Construction) oraz Doosan Lentjes. Konsorcjum to jest odpowiedzialne za  budowę i  zapewnienie w  pełni ekologicznych rozwiązań, takich jak m.in. innowacyjny kocioł czy turbina parowa. Trwające prace budowlane są realizowane przez podwykonawcę – wiodący austriacki koncern budowlany Strabag.

Głównym podwykonawcą odpowiedzialnym za  eksploatację wybudowanej Instalacji będzie Urbaser, będący światowym liderem w dziedzinie gospodarowania odpadami komunalnymi i ich przetwarzaniu. W zakresie kompetencji powierzonych firmie Urbaser będzie m.in.:

  • zatrudnienie pełnej załogi niezbędnej do obsługi ITPO w okresie eksploatacji;
  • odpowiadanie za  utrzymanie instalacji w  ciągłym ruchu i dostawy ciepła do Miejskiej Sieci Ciepłowniczej oraz dostawy prądu do sieci elektroenergetycznej;
  • prowadzenie bieżącej konserwacji i remontów instalacji w czasie jej eksploatacji;
  • odpowiadanie za  prowadzenie instalacji zgodnie ze wszystkimi wymogami środowiskowymi i prawnymi.

Funkcję inżyniera kontraktu pełni spółka Sweco Polska sp. z  o.o. (wcześniej: Sweco Consulting), posiadająca ponad 12 lat doświadczenia doradczego w  obszarze termicznego przekształcania odpadów, będąca spółką inżyniersko-konsultingową, której celem jest wdrażanie zrównoważonych, innowacyjnych i  efektywnych rozwiązań technicznych, technologicznych i  organizacyjnych. W zakresie kompetencji powierzonych Sweco Polska jest m.in.:

  • opiniowanie dokumentacji technicznej i projektowej,
  • udział w  odbiorach fabrycznych produkowanych maszyn i urządzeń,
  • zapewnienie inspektorów nadzoru inwestorskiego oraz ich stała obecność na budowie,
  • wsparcie techniczne Dobrej Energii dla Olsztyna w  nadzorze nad pracami realizowanymi przez głównego wykonawcę.

W roku 2021 na budowie pracowało 100 firm podwykonawczych, włącznie z inżynierem kontraktu i generalnym wykonawcą, z czego 77% stanowiły firmy polskie (w 2020 r. 20 firm, z których 55% to firmy polskie).

9. Innowacyjność, przemysł, infrastruktura

Budować stabilną infrastrukturę, promować zrównoważone uprzemysłowienie oraz wspierać innowacyjność

Ten cel realizujemy przez wykonanie zadania 9.4 „Do 2030 roku podwyższyć jakość infrastruktury i wprowadzić zrównoważony rozwój przemysłu przez zwiększenie efektywności wykorzystania zasobów oraz stosowanie czystych i przyjaznych dla środowiska technologii i procesów produkcyjnych, przy udziale wszystkich krajów, zgodnie z ich możliwościami."

11. Zrywnoważone miasta i społeczności

Budować stabilną infrastrukturę, promować zrównoważone uprzemysłowienie oraz wspierać innowacyjność

Ten cel realizujemy przez wykonanie zadania 9.4 „Do 2030 roku podwyższyć jakość infrastruktury i wprowadzić zrównoważony rozwój przemysłu przez zwiększenie efektywności wykorzystania zasobów oraz stosowanie czystych i przyjaznych dla środowiska technologii i procesów produkcyjnych, przy udziale wszystkich krajów, zgodnie z ich możliwościami."

12. Odpowiedzialna konsumpcja i produkcja

Budować stabilną infrastrukturę, promować zrównoważone uprzemysłowienie oraz wspierać innowacyjność

Ten cel realizujemy przez wykonanie zadania 9.4 „Do 2030 roku podwyższyć jakość infrastruktury i wprowadzić zrównoważony rozwój przemysłu przez zwiększenie efektywności wykorzystania zasobów oraz stosowanie czystych i przyjaznych dla środowiska technologii i procesów produkcyjnych, przy udziale wszystkich krajów, zgodnie z ich możliwościami."

13. Działania w dziedzinie klimatu

Budować stabilną infrastrukturę, promować zrównoważone uprzemysłowienie oraz wspierać innowacyjność

Ten cel realizujemy przez wykonanie zadania 9.4 „Do 2030 roku podwyższyć jakość infrastruktury i wprowadzić zrównoważony rozwój przemysłu przez zwiększenie efektywności wykorzystania zasobów oraz stosowanie czystych i przyjaznych dla środowiska technologii i procesów produkcyjnych, przy udziale wszystkich krajów, zgodnie z ich możliwościami."