Finansowanie

Strony finansujące

Łączny plan finansowania projektu sięga około 957 mln zł. Został zatwierdzony przez partnera publicznego, czyli Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Olsztynie.

Od  początku budowy, czyli od  połowy 2020 roku, projekt jest realizowany przy wykorzystaniu dotacji unijnej zarządzanej przez Narodowy Fundusz Ochrony Środo – wiska. Dofinansowanie z UE w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i  Środowisko 2014-2020, Osi Priorytetowej II „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu”, Działania 2.2 Gospodarka odpadami komunalnymi wynosi około 172 mln zł. Instalacja została wsparta również finansowaniem długoterminowym przez Polski Fundusz Rozwoju (PFR) oraz Europejski Bank Inwestycyjny (EBI), wraz z grupą polskich i między – narodowych banków.

PFR udzielił finansowania mezzanine w  wysokości 48 mln zł. Z kolei Europejski Bank Inwestycyjny udzielił 200 mln zł długoterminowego długu uprzywilejowanego na realizację projektu.

Długoterminowe finansowanie z  dwudziestoletnim terminem zapadalności uzupełniają kredytodawcy komercyjni – mBank, ERSTE Bank i  Kommunal Kredit, Bank Ochrony Środowiska, Standard Chartered Bank (SCB). Bank Pekao finansuje kredyt na pokrycie podatku VAT. Meridiam oraz Urbaser w  ramach realizacji inwestycji w  Olsztynie zapewniają kapitał własny, który uzupełnia finansowanie.

Regularne raportowanie finansowe pozwala władzom spółki na prawidłowe zarządzanie projektem i prognozo – wanie wyników – w tym na kontrolę kosztów oraz monitorowanie realizacji inwestycji. Podejmowane działania kontrolne i przyjęte procedury oraz polityki finansowe służą m.in. do  nadzoru finansowego, którego narzędziem są  regularnie sporządzane raporty finansowe. Raporty te są  przedmiotem analizy i  oceny w  zakresie wykonania budżetu spółki.

Dokumenty wdrożone w  organizacji w  celu prawidłowego zarządzania kwestiami finansowymi:

  • Polityka rachunkowości
  • Procedura postępowania z  wnioskiem o  płatność Dotacji UE
  • Procedura przygotowania dokumentacji księgowej
  • Procedura współpracy w zakresie płatności

Zielony Kredyt – certyfikacja LMA Green Loan Principles

Dług nadrzędny o wartości 490 mln zł został oceniony przez Vigeo Eiris Group (Moody’s) jako zgodny z czterema podstawowymi zasadami zielonych pożyczek Loan Market Association:

  1. Wykorzystanie środków (zostały jasno i precyzyjnie określone: zakres projektu, wykorzystanie funduszy, a także cele i spodziewane korzyści środowiskowe).
  2. Ocena i selekcja (proces ewaluacyjny został jasno i prawidłowo określony, wyznaczone zostały zakresy odpowiedzialności, poprawnie ustanowiono sposób mierzenia istotnych ryzyk środowiskowych
    i społecznych).
  3. Zarządzanie środkami (proces zarządzania i alokacji wpływów jest jasno i szczegółowo zdefiniowany, określony został na okres 36 miesięcy).
  4. Raportowanie (określony został proces raportowania wykorzystania środków, a także osiągania założonych korzyści środowiskowych).

Audyt przeprowadzony na  potrzeby certyfikacji LMA Green Loan Priciples potwierdził, że Instalacja Termicznego Przetwarzania Odpadów, budowana przez spółkę Dobra Energia dla Olsztyna wspiera osiąganie zdefiniowanych przez ONZ czterech celów zrównoważonego rozwoju na poziomie lokalnym, które brzmią:

9. Innowacyjność, przemysł, infrastruktura

Budować stabilną infrastrukturę, promować zrównoważone uprzemysłowienie oraz wspierać innowacyjność

Ten cel realizujemy przez wykonanie zadania 9.4 „Do 2030 roku podwyższyć jakość infrastruktury i wprowadzić zrównoważony rozwój przemysłu przez zwiększenie efektywności wykorzystania zasobów oraz stosowanie czystych i przyjaznych dla środowiska technologii i procesów produkcyjnych, przy udziale wszystkich krajów, zgodnie z ich możliwościami."

11. Zrywnoważone miasta i społeczności

Budować stabilną infrastrukturę, promować zrównoważone uprzemysłowienie oraz wspierać innowacyjność

Ten cel realizujemy przez wykonanie zadania 9.4 „Do 2030 roku podwyższyć jakość infrastruktury i wprowadzić zrównoważony rozwój przemysłu przez zwiększenie efektywności wykorzystania zasobów oraz stosowanie czystych i przyjaznych dla środowiska technologii i procesów produkcyjnych, przy udziale wszystkich krajów, zgodnie z ich możliwościami."

12. Odpowiedzialna konsumpcja i produkcja

Budować stabilną infrastrukturę, promować zrównoważone uprzemysłowienie oraz wspierać innowacyjność

Ten cel realizujemy przez wykonanie zadania 9.4 „Do 2030 roku podwyższyć jakość infrastruktury i wprowadzić zrównoważony rozwój przemysłu przez zwiększenie efektywności wykorzystania zasobów oraz stosowanie czystych i przyjaznych dla środowiska technologii i procesów produkcyjnych, przy udziale wszystkich krajów, zgodnie z ich możliwościami."

13. Działania w dziedzinie klimatu

Budować stabilną infrastrukturę, promować zrównoważone uprzemysłowienie oraz wspierać innowacyjność

Ten cel realizujemy przez wykonanie zadania 9.4 „Do 2030 roku podwyższyć jakość infrastruktury i wprowadzić zrównoważony rozwój przemysłu przez zwiększenie efektywności wykorzystania zasobów oraz stosowanie czystych i przyjaznych dla środowiska technologii i procesów produkcyjnych, przy udziale wszystkich krajów, zgodnie z ich możliwościami."