Dlaczego ITPO są nam potrzebne?

Odpady komunalne w Polsce

W 2021 roku Polska wyprodukowała ponad 13,6 mln ton odpadów komunalnych. Udział branży recyklingu w procesie ich zagospodarowania wyniósł ponad 40 proc, co oznacza, że w roli surowców wtórnych wykorzystaliśmy około 5,5 mln ton odpadów. Z roku na rok przetwarzamy coraz więcej odpadów. To pozytywny trend, który wynika z różnych czynników takich jak rosnąca świadomość ekologiczna społeczeństwa, realizacja programów gospodarki odpadami komunalnymi czy stosowanie polityki cenowej gmin w zakresie odbioru odpadów. Jednak, mimo że według danych prezentowanych przez Eurostat, ilość odpadów komunalnych wyprodukowana przez 1 mieszkańca (362 kg) była w 2021 roku zdecydowanie niższa niż średnia unijna wynosząca 530 kg na mieszkańca, to w ujęciu ogólnokrajowej produkcji odpadów komunalnych zajęliśmy pierwsze miejsce za podium. Jesteśmy zatem czwartym krajem produkującym najwięcej odpadów komunalnych w UE.

Sposób na zagospodarowanie odpadów

Odpady stanowiące frakcje energetyczną (resztkową), zgodnie z obowiązującymi przepisami nie mogą być składowane. Jak zatem możemy poradzić sobie z ich zagospodarowaniem? Tylko dzięki spalaniu odpadów powierzchnia składowisk w Europie zmalała o ponad połowę od drugiej połowy lat 90-tych. Zwykłe spalarnie nie wykorzystują jednak potencjału energetycznego procesu i nie można tym samych określać ich mianem OZE ani tym bardziej, nie stanowią elementu efektywnego obiegu zamkniętego. Znaczna część odpadów komunalnych o dużej wartości kalorycznej może być przetworzona w tzw. paliwo alternatywne – RDF (ang. Refuse Derived Fuel). Odzysk energii z termicznego przekształcania odpadów komunalnych stanowi istotny aspekt wydajnej gospodarki cyrkularnej domykający jej obieg, dlatego technologie takie, jak ITPO są kluczowe z perspektywy ekonomicznej i zrównoważonego rozwoju. Odpowiadają one na wyzwania związane z koniecznością skutecznego zarządzania odpadami z gospodarstw domowych i rosnących kosztów pozyskania energii z paliw kopalnych. Dzięki ITPO znacznie zredukowana zostanie emisja CO2, a nowoczesne instalacje zastępujące wysłużone źródła energii wpłyną na polepszenie jakości powietrza. Dywersyfikacja paliw to nie tylko element zielonej transformacji, ale również fundament bezpieczeństwa energetycznego dla naszego regionu.

Budowa niskoemisyjnych Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów z jednoczesnym odzyskiem energii cieplnej i elektrycznej, jest ważnym elementem w procesie zagospodarowania nienadających się do recyklingu odpadów komunalnych, mającym znaczący wpływ na jakość powietrza w naszych miastach. Instalacja w Olsztynie przetworzy 100 tys. ton odpadów w skali roku.

9. Innowacyjność, przemysł, infrastruktura

Budować stabilną infrastrukturę, promować zrównoważone uprzemysłowienie oraz wspierać innowacyjność

Ten cel realizujemy przez wykonanie zadania 9.4 „Do 2030 roku podwyższyć jakość infrastruktury i wprowadzić zrównoważony rozwój przemysłu przez zwiększenie efektywności wykorzystania zasobów oraz stosowanie czystych i przyjaznych dla środowiska technologii i procesów produkcyjnych, przy udziale wszystkich krajów, zgodnie z ich możliwościami."

11. Zrywnoważone miasta i społeczności

Budować stabilną infrastrukturę, promować zrównoważone uprzemysłowienie oraz wspierać innowacyjność

Ten cel realizujemy przez wykonanie zadania 9.4 „Do 2030 roku podwyższyć jakość infrastruktury i wprowadzić zrównoważony rozwój przemysłu przez zwiększenie efektywności wykorzystania zasobów oraz stosowanie czystych i przyjaznych dla środowiska technologii i procesów produkcyjnych, przy udziale wszystkich krajów, zgodnie z ich możliwościami."

12. Odpowiedzialna konsumpcja i produkcja

Budować stabilną infrastrukturę, promować zrównoważone uprzemysłowienie oraz wspierać innowacyjność

Ten cel realizujemy przez wykonanie zadania 9.4 „Do 2030 roku podwyższyć jakość infrastruktury i wprowadzić zrównoważony rozwój przemysłu przez zwiększenie efektywności wykorzystania zasobów oraz stosowanie czystych i przyjaznych dla środowiska technologii i procesów produkcyjnych, przy udziale wszystkich krajów, zgodnie z ich możliwościami."

13. Działania w dziedzinie klimatu

Budować stabilną infrastrukturę, promować zrównoważone uprzemysłowienie oraz wspierać innowacyjność

Ten cel realizujemy przez wykonanie zadania 9.4 „Do 2030 roku podwyższyć jakość infrastruktury i wprowadzić zrównoważony rozwój przemysłu przez zwiększenie efektywności wykorzystania zasobów oraz stosowanie czystych i przyjaznych dla środowiska technologii i procesów produkcyjnych, przy udziale wszystkich krajów, zgodnie z ich możliwościami."