PPP w Olsztynie

Etapy projektu

Formuła projektu – PPP

Budowa instalacji termicznego przekształcania odpadów wraz z  kotłownią szczytową w  Olsztynie jest realizowana w  oparciu o  umowę o  partnerstwie publiczno-prywatnym (w  skrócie PPP), która przewidziana jest na  okres 25 lat. Stronami umowy są: podmiot publiczny, tj. Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z  o.o. w  Olsztynie (MPEC) oraz partner prywatny tj. Dobra Energia dla Olsztyna Sp. z o.o. Umowa PPP określa przeniesienie ryzyka związanego z  budową oraz zarządzaniem inwestycją na  partnera prywatnego. Według zawartej umowy PPP cała odpowiedzialność związana z ryzykiem finansowym należy również do partnera prywatnego.

Zgodnie z treścią umowy PPP podmiot publiczny będzie miał możliwość kontroli m.in. gwarantowanych parametrów technicznych, warunków technicznych instalacji.

Eksploatacja Instalacji

Podmiotem odpowiedzialnym za eksploatację wybudowanej Instalacji będzie jako podwykonawca Urbaser. To światowy lider w dziedzinie gospodarowania odpadami komunalnymi i ich przetwarzania. Urbaser zarządza 128 zakładami przetwarzania odpadów działającymi na całym świecie i przetwarza ponad 23 miliony ton odpadów rocznie. Zakłady działają w 28 krajach Europy, obu Ameryk, Azji i Afryki.

W zakresie kompetencji powierzonych firmie Urbaser będzie m.in.:

  • zatrudnienie pełnej załogi niezbędnej do obsługi ITPO w okresie eksploatacji;
  • odpowiadanie za utrzymanie instalacji w ciągłym ruchu i dostawy ciepła do Miejskiej Sieci Ciepłowniczej oraz dostawy prądu do sieci elektroenergetycznej;
  • prowadzenie bieżącej konserwacji i remontów instalacji w czasie jej eksploatacji;
  • odpowiadanie za prowadzenie instalacji zgodnie ze wszystkimi wymogami środowiskowymi i prawnymi.

9. Innowacyjność, przemysł, infrastruktura

Budować stabilną infrastrukturę, promować zrównoważone uprzemysłowienie oraz wspierać innowacyjność

Ten cel realizujemy przez wykonanie zadania 9.4 „Do 2030 roku podwyższyć jakość infrastruktury i wprowadzić zrównoważony rozwój przemysłu przez zwiększenie efektywności wykorzystania zasobów oraz stosowanie czystych i przyjaznych dla środowiska technologii i procesów produkcyjnych, przy udziale wszystkich krajów, zgodnie z ich możliwościami."

11. Zrywnoważone miasta i społeczności

Budować stabilną infrastrukturę, promować zrównoważone uprzemysłowienie oraz wspierać innowacyjność

Ten cel realizujemy przez wykonanie zadania 9.4 „Do 2030 roku podwyższyć jakość infrastruktury i wprowadzić zrównoważony rozwój przemysłu przez zwiększenie efektywności wykorzystania zasobów oraz stosowanie czystych i przyjaznych dla środowiska technologii i procesów produkcyjnych, przy udziale wszystkich krajów, zgodnie z ich możliwościami."

12. Odpowiedzialna konsumpcja i produkcja

Budować stabilną infrastrukturę, promować zrównoważone uprzemysłowienie oraz wspierać innowacyjność

Ten cel realizujemy przez wykonanie zadania 9.4 „Do 2030 roku podwyższyć jakość infrastruktury i wprowadzić zrównoważony rozwój przemysłu przez zwiększenie efektywności wykorzystania zasobów oraz stosowanie czystych i przyjaznych dla środowiska technologii i procesów produkcyjnych, przy udziale wszystkich krajów, zgodnie z ich możliwościami."

13. Działania w dziedzinie klimatu

Budować stabilną infrastrukturę, promować zrównoważone uprzemysłowienie oraz wspierać innowacyjność

Ten cel realizujemy przez wykonanie zadania 9.4 „Do 2030 roku podwyższyć jakość infrastruktury i wprowadzić zrównoważony rozwój przemysłu przez zwiększenie efektywności wykorzystania zasobów oraz stosowanie czystych i przyjaznych dla środowiska technologii i procesów produkcyjnych, przy udziale wszystkich krajów, zgodnie z ich możliwościami."