RODO

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych przez Dobra Energia dla Olsztyna Sp. z o.o.

 

  1. Administrator danych osobowych

Dobra Energia dla Olsztyna Sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie przy ul. Dąbrowszczaków 21, 10-541 Olsztyn, nr tel.: 730-315-015, adres e-mail: kontakt@energiaolsztyn.pl (dalej: Spółka)

  1. Cel, podstawa prawna i czas przetwarzania danych osobowych

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu:

a) Zawierania i wykonania umów

W przypadku zawierania umów cywilnoprawnych, Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonania i rozliczenia umowy. Podanie żądanych danych osobowych jest niezbędne do zawarcia umowy. Zgromadzone dane przetwarzane będą przez okres niezbędny do wykonania umowy lub do czasu wygaśnięcia roszczeń z jej tytułu, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa.

b) Dochodzenia roszczeń

W przypadku konieczności prowadzenia działań windykacyjnych, przetwarzanie danych osobowych realizowane będzie jako prawnie uzasadniony interes administratora. W tym wypadku będziemy korzystali z informacji zgromadzonych w procesie zawierania i realizacji umów.

 c) Prowadzenia działań informacyjno-edukacyjnych i promocyjnych

Spółka prowadząc działania informacyjno-edukacyjne i promocyjne przetwarza dane osobowe jako swój prawnie uzasadnionych interes jakim jest zapoznanie lokalnej społeczności z tematami związanymi z gospodarowaniem odpadami i ekologią.

 d) Obsługi zgłoszonych skarg i wniosków

Spółka zapewnia możliwość zgłoszenia skarg i wniosków w formie tradycyjnej, mailowej oraz za pomocą udostępnionego na stronie www.energiaolsztyn.pl/kontakt formularza. Przetwarzanie danych osobowych podczas rozpatrywania skarg i wniosków zgłaszanych w zakresie realizowanego przez Spółkę Zadania publicznego: Zagospodarowania frakcji palnej z odpadów komunalnych poprzez termiczne przekształcenie wraz z odzyskiem energii wykorzystywanej dla zapewnienia dostaw ciepła do miejskiej sieci ciepłowniczej w Olsztynie, wraz z zaprojektowaniem i wybudowaniem Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów oraz Kotłowni Szczytowej, a także sfinansowaniem nakładów inwestycyjnych i zarządzaniem infrastrukturą, przetwarzane będą w związku z nałożonym na Spółkę obowiązkiem prawnym. Podanie danych osobowych jest w tym przypadku niezbędne w celu rozpatrzenia złożonej skargi lub wniosku.

Dane przetwarzane będą przez okres realizacji zadania publicznego, a po jego upływie przez okres niezbędny do umożliwienia zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń przysługujących osobie wnioskującej lub Spółce.

e) Zapewnienia kontaktu poprzez formularz kontaktowy udostępniony na stronie

Korzystając z formularza na stronie www.energiaolsztyn.pl/kontakt wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie wszelkich informacji w nim zawartych w celu odpowiedzi na Państwa pytania lub uwagi umieszczone w formularzu. Podanie tych danych jest dobrowolne, a wyrażoną zgodę można wycofać w dowolnym momencie. Wycofanie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego Spółka dokonała przed jej wycofaniem. W tym zakresie dane osobowe przetwarzane będą do czasu nawiązania kontaktu z Państwem lub do czasu wycofania zgody.

 f) Prowadzenia korespondencji tradycyjnej oraz elektronicznej poprzez e-mail

W przypadku gdy są Państwo naszymi Klientami i wysyłają nam Państwo korespondencję za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub poczty elektronicznej, przetwarzamy dane w celu realizacji zawartej umowy.

Dane z korespondencji, która nie wynika z zawartych umów, przetwarzamy w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytania lub przedstawienia oferty. W tym wypadku prowadzenie korespondencji jest naszym prawnie uzasadnionym interesem. Korespondencję przechowujemy przez okres niezbędny do zapewnienia jej ciągłości, zgodnie z przyznaną kategorią archiwalną.

 g) Umieszczania informacji na publicznych kontach na portalu społecznościowym LinkedIn

Prowadzenie kont fanpage na portalu społecznościowym www.pl.linkedin.com/company/dobra-energia-dla-olsztyna i przetwarzanie danych osobowych w tym zakresie jest prawnie uzasadnionym interesem Spółki.

W przypadku korzystania z tego serwisu, umieszczania na nim postów i komentarzy, informujemy, że dane osobowe będą przekazywane do Stanów Zjednoczonych na podstawie standardowych klauzul umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską. Zasady przetwarzania danych przez portal LinkedIn znajdują się tu:

Polityka ochrony prywatności: https://pl.linkedin.com/legal/privacy-policy#share

Przekazywanie danych z Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Szwajcarii https://www.linkedin.com/help/linkedin/answer/62533

h) Prowadzenia księgowości

W ramach czynności związanych z wystawieniem faktury lub innego dowodu księgowego,  w tym w związku z rozliczaniem zawartych umów. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Spółce. Podanie danych w tych przypadkach jest obowiązkowe. Dane będziemy przetwarzać przez okres wynikający z przepisów prawa, w szczególności dotyczących prawa podatkowego.

  1. Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych

W przypadku danych przetwarzanych na podstawie wyrażonej zgody Spółka informuje, że udzieloną zgodę mogą Państwo wycofać między innymi:

a) wysyłając na adres: kontakt@energiaolsztyn.pl, lub za pośrednictwem formularza kontaktowego energiaolsztyn.pl/kontakt wiadomość o np. następującej treści: „Wycofuję zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie: (proszę podać zakres danych) i celu (proszę podać w jakim celu przekazaliście nam Państwo swoje dane osobowe)”,

b) osobiście w siedzibie Spółki.

Wycofanie zgody może być złożone wyłącznie przez właściciela danych osobowych. Spółka zastrzega sobie prawo weryfikacji tożsamości osoby wycofującej zgodę w celu zapewnienia prawidłowej realizacji uprawnień.

  1. Informacja o odbiorcach danych osobowych:

Państwa dane osobowe mogą być ujawniane podmiotom realizującym zadania na rzecz i w imieniu Spółki, takim jak:

a) dostawcom wykorzystywanych systemów teleinformatycznych, w celu zapewnienia ich sprawnego działania z zachowaniem zasad ochrony danych osobowych i poufności przetwarzania,

b) podmiotom świadczącym usługi pocztowe zgodnie z prawem pocztowym w celu prowadzenia korespondencji tradycyjnej,

c) bankom w przypadku konieczności dokonywania rozliczeń,

d) podmiotom publicznym w ramach w ramach zwartych porozumień i umów oraz w zakresie obowiązujących przepisów prawa.

Wszelkie ujawnianie danych osobowych prowadzone jest zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz wyłącznie w sytuacjach gdy jest to niezbędne w celu realizacji i rozliczania świadczonych usług z zapewnieniem poufności przetwarzanych danych osobowych.

 

  1. Prawa właścicieli danych osobowych

W związku z przetwarzaniem mają Państwo prawo żądania:

a) dostępu do swoich danych osobowych

b) poprawiania błędnych danych osobowych,

c) ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,

d) usunięcia swoich danych osobowych w przypadku danych przetwarzanych na podstawie udzielonej zgody,

e) sprzeciwu wobec przetwarzania realizowanego przez Spółkę na potrzeby realizacji jej prawnie uzasadnionego interesu.

Aby skorzystać z powyższych praw należy skontaktować się ze Spółką osobiście lub korespondencyjnie (w tym mailowo). Spółka zastrzega sobie prawo weryfikacji tożsamości osoby składającej żądanie. W celu żądania dostępu do danych pochodzących z monitoringu wizyjnego niezbędne będzie podanie informacji pozwalających na odnalezienie właściwego czasu i miejsca zapisu oraz wskazanie wizerunku osoby, w celu potwierdzenia tożsamości.

W związku z przetwarzaniem posiadają Państwo również prawo złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych – na adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa.

  1. Kontakt w sprawie danych osobowych

W przypadku pytań związanych z przetwarzaniem danych osobowych kontakt możliwy jest pod adresem e-mail kontakt@energiaolsztyn.pl lub pisemnie na wskazane wyżej dane kontaktowe Spółki.

Skontaktuj się z nami

DANE KONTAKTOWE

Dobra Energia Dla Olsztyna Sp. z o.o.
KRS: 0000761910
NIP: 5252773336
REGON: 382004418
ul. Dąbrowszczaków 21, 10-541 Olsztyn

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Nasza Polityka Prywatności
RODO