RODO

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych przez Dobra Energia dla Olsztyna Sp. z o.o.

  1. Administrator danych osobowych

Dobra Energia dla Olsztyna Sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie przy ul. Dąbrowszczaków 21, 10-541 Olsztyn, nr tel.: 730-315-015, adres e-mail: kontakt@energiaolsztyn.pl (dalej: Spółka)

  1. Cel, podstawa prawna i czas przetwarzania danych osobowych

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu:

a) Zawierania i wykonania umów

W przypadku zawierania umów cywilnoprawnych, Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonania i rozliczenia umowy. Podanie żądanych danych osobowych jest niezbędne do zawarcia umowy. Zgromadzone dane przetwarzane będą przez okres niezbędny do wykonania umowy lub do czasu wygaśnięcia roszczeń z jej tytułu, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa.

b) Dochodzenia roszczeń

W przypadku konieczności prowadzenia działań windykacyjnych, przetwarzanie danych osobowych realizowane będzie jako prawnie uzasadniony interes administratora. W tym wypadku będziemy korzystali z informacji zgromadzonych w procesie zawierania i realizacji umów.

 c) Prowadzenia działań informacyjno-edukacyjnych i promocyjnych

Spółka prowadząc działania informacyjno-edukacyjne i promocyjne przetwarza dane osobowe jako swój prawnie uzasadnionych interes jakim jest zapoznanie lokalnej społeczności z tematami związanymi z gospodarowaniem odpadami i ekologią.

 d) Obsługi zgłoszonych skarg i wniosków

Spółka zapewnia możliwość zgłoszenia skarg i wniosków w formie tradycyjnej, mailowej oraz za pomocą udostępnionego na stronie www.energiaolsztyn.pl/kontakt formularza. Przetwarzanie danych osobowych podczas rozpatrywania skarg i wniosków zgłaszanych w zakresie realizowanego przez Spółkę Zadania publicznego: Zagospodarowania frakcji palnej z odpadów komunalnych poprzez termiczne przekształcenie wraz z odzyskiem energii wykorzystywanej dla zapewnienia dostaw ciepła do miejskiej sieci ciepłowniczej w Olsztynie, wraz z zaprojektowaniem i wybudowaniem Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów oraz Kotłowni Szczytowej, a także sfinansowaniem nakładów inwestycyjnych i zarządzaniem infrastrukturą, przetwarzane będą w związku z nałożonym na Spółkę obowiązkiem prawnym. Podanie danych osobowych jest w tym przypadku niezbędne w celu rozpatrzenia złożonej skargi lub wniosku.

Dane przetwarzane będą przez okres realizacji zadania publicznego, a po jego upływie przez okres niezbędny do umożliwienia zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń przysługujących osobie wnioskującej lub Spółce.

e) Zapewnienia kontaktu poprzez formularz kontaktowy udostępniony na stronie

Korzystając z formularza na stronie www.energiaolsztyn.pl/kontakt wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie wszelkich informacji w nim zawartych w celu odpowiedzi na Państwa pytania lub uwagi umieszczone w formularzu. Podanie tych danych jest dobrowolne, a wyrażoną zgodę można wycofać w dowolnym momencie. Wycofanie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego Spółka dokonała przed jej wycofaniem. W tym zakresie dane osobowe przetwarzane będą do czasu nawiązania kontaktu z Państwem lub do czasu wycofania zgody.

 f) Prowadzenia korespondencji tradycyjnej oraz elektronicznej poprzez e-mail

W przypadku gdy są Państwo naszymi Klientami i wysyłają nam Państwo korespondencję za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub poczty elektronicznej, przetwarzamy dane w celu realizacji zawartej umowy.

Dane z korespondencji, która nie wynika z zawartych umów, przetwarzamy w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytania lub przedstawienia oferty. W tym wypadku prowadzenie korespondencji jest naszym prawnie uzasadnionym interesem. Korespondencję przechowujemy przez okres niezbędny do zapewnienia jej ciągłości, zgodnie z przyznaną kategorią archiwalną.

 g) Umieszczania informacji na publicznych kontach na portalu społecznościowym LinkedIn

Prowadzenie kont fanpage na portalu społecznościowym www.pl.linkedin.com/company/dobra-energia-dla-olsztyna i przetwarzanie danych osobowych w tym zakresie jest prawnie uzasadnionym interesem Spółki.

W przypadku korzystania z tego serwisu, umieszczania na nim postów i komentarzy, informujemy, że dane osobowe będą przekazywane do Stanów Zjednoczonych na podstawie standardowych klauzul umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską. Zasady przetwarzania danych przez portal LinkedIn znajdują się tu:

Polityka ochrony prywatności: https://pl.linkedin.com/legal/privacy-policy#share

Przekazywanie danych z Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Szwajcarii https://www.linkedin.com/help/linkedin/answer/62533

h) Prowadzenia księgowości

W ramach czynności związanych z wystawieniem faktury lub innego dowodu księgowego,  w tym w związku z rozliczaniem zawartych umów. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Spółce. Podanie danych w tych przypadkach jest obowiązkowe. Dane będziemy przetwarzać przez okres wynikający z przepisów prawa, w szczególności dotyczących prawa podatkowego.

  1. Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych

W przypadku danych przetwarzanych na podstawie wyrażonej zgody Spółka informuje, że udzieloną zgodę mogą Państwo wycofać między innymi:

a) wysyłając na adres: kontakt@energiaolsztyn.pl, lub za pośrednictwem formularza kontaktowego energiaolsztyn.pl/kontakt wiadomość o np. następującej treści: „Wycofuję zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie: (proszę podać zakres danych) i celu (proszę podać w jakim celu przekazaliście nam Państwo swoje dane osobowe)”,

b) osobiście w siedzibie Spółki.

Wycofanie zgody może być złożone wyłącznie przez właściciela danych osobowych. Spółka zastrzega sobie prawo weryfikacji tożsamości osoby wycofującej zgodę w celu zapewnienia prawidłowej realizacji uprawnień.

  1. Informacja o odbiorcach danych osobowych:

Państwa dane osobowe mogą być ujawniane podmiotom realizującym zadania na rzecz i w imieniu Spółki, takim jak:

a) dostawcom wykorzystywanych systemów teleinformatycznych, w celu zapewnienia ich sprawnego działania z zachowaniem zasad ochrony danych osobowych i poufności przetwarzania,

b) podmiotom świadczącym usługi pocztowe zgodnie z prawem pocztowym w celu prowadzenia korespondencji tradycyjnej,

c) bankom w przypadku konieczności dokonywania rozliczeń,

d) podmiotom publicznym w ramach w ramach zwartych porozumień i umów oraz w zakresie obowiązujących przepisów prawa.

Wszelkie ujawnianie danych osobowych prowadzone jest zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz wyłącznie w sytuacjach gdy jest to niezbędne w celu realizacji i rozliczania świadczonych usług z zapewnieniem poufności przetwarzanych danych osobowych.

  1. Prawa właścicieli danych osobowych

W związku z przetwarzaniem mają Państwo prawo żądania:

a) dostępu do swoich danych osobowych

b) poprawiania błędnych danych osobowych,

c) ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,

d) usunięcia swoich danych osobowych w przypadku danych przetwarzanych na podstawie udzielonej zgody,

e) sprzeciwu wobec przetwarzania realizowanego przez Spółkę na potrzeby realizacji jej prawnie uzasadnionego interesu.

Aby skorzystać z powyższych praw należy skontaktować się ze Spółką osobiście lub korespondencyjnie (w tym mailowo). Spółka zastrzega sobie prawo weryfikacji tożsamości osoby składającej żądanie. W celu żądania dostępu do danych pochodzących z monitoringu wizyjnego niezbędne będzie podanie informacji pozwalających na odnalezienie właściwego czasu i miejsca zapisu oraz wskazanie wizerunku osoby, w celu potwierdzenia tożsamości.

W związku z przetwarzaniem posiadają Państwo również prawo złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych – na adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa.

  1. Kontakt w sprawie danych osobowych

W przypadku pytań związanych z przetwarzaniem danych osobowych kontakt możliwy jest pod adresem e-mail kontakt@energiaolsztyn.pl lub pisemnie na wskazane wyżej dane kontaktowe Spółki.

9. Innowacyjność, przemysł, infrastruktura

Budować stabilną infrastrukturę, promować zrównoważone uprzemysłowienie oraz wspierać innowacyjność

Ten cel realizujemy przez wykonanie zadania 9.4 „Do 2030 roku podwyższyć jakość infrastruktury i wprowadzić zrównoważony rozwój przemysłu przez zwiększenie efektywności wykorzystania zasobów oraz stosowanie czystych i przyjaznych dla środowiska technologii i procesów produkcyjnych, przy udziale wszystkich krajów, zgodnie z ich możliwościami."

11. Zrywnoważone miasta i społeczności

Budować stabilną infrastrukturę, promować zrównoważone uprzemysłowienie oraz wspierać innowacyjność

Ten cel realizujemy przez wykonanie zadania 9.4 „Do 2030 roku podwyższyć jakość infrastruktury i wprowadzić zrównoważony rozwój przemysłu przez zwiększenie efektywności wykorzystania zasobów oraz stosowanie czystych i przyjaznych dla środowiska technologii i procesów produkcyjnych, przy udziale wszystkich krajów, zgodnie z ich możliwościami."

12. Odpowiedzialna konsumpcja i produkcja

Budować stabilną infrastrukturę, promować zrównoważone uprzemysłowienie oraz wspierać innowacyjność

Ten cel realizujemy przez wykonanie zadania 9.4 „Do 2030 roku podwyższyć jakość infrastruktury i wprowadzić zrównoważony rozwój przemysłu przez zwiększenie efektywności wykorzystania zasobów oraz stosowanie czystych i przyjaznych dla środowiska technologii i procesów produkcyjnych, przy udziale wszystkich krajów, zgodnie z ich możliwościami."

13. Działania w dziedzinie klimatu

Budować stabilną infrastrukturę, promować zrównoważone uprzemysłowienie oraz wspierać innowacyjność

Ten cel realizujemy przez wykonanie zadania 9.4 „Do 2030 roku podwyższyć jakość infrastruktury i wprowadzić zrównoważony rozwój przemysłu przez zwiększenie efektywności wykorzystania zasobów oraz stosowanie czystych i przyjaznych dla środowiska technologii i procesów produkcyjnych, przy udziale wszystkich krajów, zgodnie z ich możliwościami."