Spółka Dobra Energia dla Olsztyna współinicjatorem klastra energetycznego „Olsztyn Net Zero”

W stolicy Warmii i Mazur, 5 lipca, pod patronatem Prezydenta Miasta, został oficjalnie powołany Klaster Energii „Olsztyn Net Zero”. Jego głównym celem jest zagwarantowanie mieszkańcom oraz lokalnym przedsiębiorcom nieprzerwanego dostępu do energii elektrycznej i ciepła, z poszanowaniem środowiska naturalnego i wykorzystaniem innowacyjnych technologii. Spółka Dobra Energia dla Olsztyna jest jednym z podmiotów, który zainicjował powołanie Klastra.

Instytucja klastra energetycznego została wprowadzona poprzez nowelizację ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o odnawialnych źródłach energii. Według definicji jest to cywilnoprawne porozumienie, w skład którego mogą wchodzić osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki naukowe, instytuty badawcze lub jednostki samorządu terytorialnego. Koncepcja powołania klastrów energetycznych w Polsce jest koncepcją innowacyjną i unikalną w skali całej Europy. Zgodnie z założeniem służą one poprawie lokalnego bezpieczeństwa energetycznego poprzez zapewnienie uzyskania efektywności ekonomicznej, w sposób przyjazny dla środowiska, tworząc ku temu optymalne warunki organizacyjne, prawne i finansowe, z wykorzystaniem lokalnych zasobów.

Klaster energetyczny w stolicy Warmii i Mazur, który został oficjalnie powołany do życia, będzie funkcjonował pod nazwą Klaster Energii „Olsztyn Net Zero”. Autorami inicjatywy są spółki miejskie, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski oraz spółka Dobra Energia dla Olsztyna, która ma być jedynym podmiotem dostarczającym energię elektryczną w ramach klastra.

Obecna dynamiczna sytuacja geopolityczna jeszcze bardziej niż kiedykolwiek pokazuje nam jak ważne jest zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego dla ludzi i firm. Stąd wynika koncepcja powołania do życia klastra energetycznego w Olsztynie, której byliśmy jednym z inicjatorów – mówi Krzysztof Witkowski, prezes spółki Dobra Energia dla Olsztyna i dodaje: – Funkcjonowanie w ramach Klastra to dla nas okazja do pogłębienia partnerskiej współpracy z lokalnymi podmiotami i instytucjami, zarówno na szczeblu samorządowym, jak i ze świata nauki. Jest to element naszej strategii, którą od początku realizujemy i będziemy realizować, polegającej na jak najefektywniejszym wsparciu regionu i jego mieszkańców.

Klaster Energii „Olsztyn Net Zero” ma stanowić obszar zacieśnionej, partnerskiej współpracy podmiotów działających m.in. w branży energii elektrycznej, cieplnej, gazownictwa, przetwarzania odpadów i transportu oraz podmiotów zainteresowanych zakupem energii elektrycznej, ciepła, gazu oraz chłodu. Jego inicjatorzy stawiają sobie bardzo ambitne cele. Jednym z nich jest osiągnięcie neutralności pod względem emisji dwutlenku węgla do 2040 roku przez wszystkich członków klastra, w szczególności poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii (OZE), elektromobilności, rozwijanie gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ) oraz ograniczenie zużycia wody. Chcą również wykorzystywać najnowocześniejsze technologie, promując jednocześnie i pobudzając innowacyjność w zakresie wytwarzania, dystrybucji oraz obrotu energią.

Idea Klastra Energii „Olsztyn Net Zero” ma jednak służyć przede wszystkim dobru regionu oraz jego mieszkańcom i lokalnym firmom. Jego głównym zadaniem ma być zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego oraz dostępu do „czystej” energii elektrycznej i ciepła. Jest to szczególnie istotne dla całego regionu Warmii i Mazur, kojarzonego jako jeden z najbardziej zielonych obszarów w Polsce. Klaster będzie dbał również o edukację w zakresie ochrony środowiska naturalnego poprzez nawiązanie stałej współpracy z placówkami edukacyjnymi oraz uczelniami wyższymi poprzez m.in. organizowanie programów stażowych i konkursów. Efektem ma być aktywizacja zawodowa uczniów i studentów.

Spółka Dobra Energia dla Olsztyna współinicjatorem klastra energetycznego „Olsztyn Net Zero”

9. Innowacyjność, przemysł, infrastruktura

Budować stabilną infrastrukturę, promować zrównoważone uprzemysłowienie oraz wspierać innowacyjność

Ten cel realizujemy przez wykonanie zadania 9.4 „Do 2030 roku podwyższyć jakość infrastruktury i wprowadzić zrównoważony rozwój przemysłu przez zwiększenie efektywności wykorzystania zasobów oraz stosowanie czystych i przyjaznych dla środowiska technologii i procesów produkcyjnych, przy udziale wszystkich krajów, zgodnie z ich możliwościami."

11. Zrywnoważone miasta i społeczności

Budować stabilną infrastrukturę, promować zrównoważone uprzemysłowienie oraz wspierać innowacyjność

Ten cel realizujemy przez wykonanie zadania 9.4 „Do 2030 roku podwyższyć jakość infrastruktury i wprowadzić zrównoważony rozwój przemysłu przez zwiększenie efektywności wykorzystania zasobów oraz stosowanie czystych i przyjaznych dla środowiska technologii i procesów produkcyjnych, przy udziale wszystkich krajów, zgodnie z ich możliwościami."

12. Odpowiedzialna konsumpcja i produkcja

Budować stabilną infrastrukturę, promować zrównoważone uprzemysłowienie oraz wspierać innowacyjność

Ten cel realizujemy przez wykonanie zadania 9.4 „Do 2030 roku podwyższyć jakość infrastruktury i wprowadzić zrównoważony rozwój przemysłu przez zwiększenie efektywności wykorzystania zasobów oraz stosowanie czystych i przyjaznych dla środowiska technologii i procesów produkcyjnych, przy udziale wszystkich krajów, zgodnie z ich możliwościami."

13. Działania w dziedzinie klimatu

Budować stabilną infrastrukturę, promować zrównoważone uprzemysłowienie oraz wspierać innowacyjność

Ten cel realizujemy przez wykonanie zadania 9.4 „Do 2030 roku podwyższyć jakość infrastruktury i wprowadzić zrównoważony rozwój przemysłu przez zwiększenie efektywności wykorzystania zasobów oraz stosowanie czystych i przyjaznych dla środowiska technologii i procesów produkcyjnych, przy udziale wszystkich krajów, zgodnie z ich możliwościami."