W stolicy Warmii i Mazur, 5 lipca, pod patronatem Prezydenta Miasta, został oficjalnie powołany Klaster Energii „Olsztyn Net Zero”. Jego głównym celem jest zagwarantowanie mieszkańcom oraz lokalnym przedsiębiorcom nieprzerwanego dostępu do energii elektrycznej i ciepła, z poszanowaniem środowiska naturalnego i wykorzystaniem innowacyjnych technologii. Spółka Dobra Energia dla Olsztyna jest jednym z podmiotów, który zainicjował powołanie Klastra.

Instytucja klastra energetycznego została wprowadzona poprzez nowelizację ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o odnawialnych źródłach energii. Według definicji jest to cywilnoprawne porozumienie, w skład którego mogą wchodzić osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki naukowe, instytuty badawcze lub jednostki samorządu terytorialnego. Koncepcja powołania klastrów energetycznych w Polsce jest koncepcją innowacyjną i unikalną w skali całej Europy. Zgodnie z założeniem służą one poprawie lokalnego bezpieczeństwa energetycznego poprzez zapewnienie uzyskania efektywności ekonomicznej, w sposób przyjazny dla środowiska, tworząc ku temu optymalne warunki organizacyjne, prawne i finansowe, z wykorzystaniem lokalnych zasobów.

Klaster energetyczny w stolicy Warmii i Mazur, który został oficjalnie powołany do życia, będzie funkcjonował pod nazwą Klaster Energii „Olsztyn Net Zero”. Autorami inicjatywy są spółki miejskie, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski oraz spółka Dobra Energia dla Olsztyna, która ma być jedynym podmiotem dostarczającym energię elektryczną w ramach klastra.

Obecna dynamiczna sytuacja geopolityczna jeszcze bardziej niż kiedykolwiek pokazuje nam jak ważne jest zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego dla ludzi i firm. Stąd wynika koncepcja powołania do życia klastra energetycznego w Olsztynie, której byliśmy jednym z inicjatorów – mówi Krzysztof Witkowski, prezes spółki Dobra Energia dla Olsztyna i dodaje: – Funkcjonowanie w ramach Klastra to dla nas okazja do pogłębienia partnerskiej współpracy z lokalnymi podmiotami i instytucjami, zarówno na szczeblu samorządowym, jak i ze świata nauki. Jest to element naszej strategii, którą od początku realizujemy i będziemy realizować, polegającej na jak najefektywniejszym wsparciu regionu i jego mieszkańców.

Klaster Energii „Olsztyn Net Zero” ma stanowić obszar zacieśnionej, partnerskiej współpracy podmiotów działających m.in. w branży energii elektrycznej, cieplnej, gazownictwa, przetwarzania odpadów i transportu oraz podmiotów zainteresowanych zakupem energii elektrycznej, ciepła, gazu oraz chłodu. Jego inicjatorzy stawiają sobie bardzo ambitne cele. Jednym z nich jest osiągnięcie neutralności pod względem emisji dwutlenku węgla do 2040 roku przez wszystkich członków klastra, w szczególności poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii (OZE), elektromobilności, rozwijanie gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ) oraz ograniczenie zużycia wody. Chcą również wykorzystywać najnowocześniejsze technologie, promując jednocześnie i pobudzając innowacyjność w zakresie wytwarzania, dystrybucji oraz obrotu energią.

Idea Klastra Energii „Olsztyn Net Zero” ma jednak służyć przede wszystkim dobru regionu oraz jego mieszkańcom i lokalnym firmom. Jego głównym zadaniem ma być zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego oraz dostępu do „czystej” energii elektrycznej i ciepła. Jest to szczególnie istotne dla całego regionu Warmii i Mazur, kojarzonego jako jeden z najbardziej zielonych obszarów w Polsce. Klaster będzie dbał również o edukację w zakresie ochrony środowiska naturalnego poprzez nawiązanie stałej współpracy z placówkami edukacyjnymi oraz uczelniami wyższymi poprzez m.in. organizowanie programów stażowych i konkursów. Efektem ma być aktywizacja zawodowa uczniów i studentów.