Kariera

Podejmij wyzwanie

Dołącz do nas już dziś

Brak nowych ofert pracy

Do aplikacji pamiętaj dopisać klauzulę rekrutacyjną

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH:

Dobra Energia dla Olsztyna Sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie przy ul. Dąbrowszczaków 21, 10-541 Olsztyn, nr tel.: 48 730 315 015, adres e-mail: kontakt@energiaolsztyn.pl (dalej: Spółka)

CEL PRZETWARZANIA DANYCH:

Rozpatrzenie złożonej oferty i ewentualne skontaktowanie się z Kandydatem w celu przeprowadzenia dalszej procedury rekrutacyjnej.

DANE, KTÓRE PRZETWARZAMY I PODSTAWY PRAWNE:

Podanie danych w zakresie imienia (imion) i nazwiska, daty urodzenia, danych do kontaktu (dowolnie podanych przez Kandydata: adresu do korespondencji, adresu e-mail albo nr telefonu), wykształcenia, kwalifikacji zawodowych, przebiegu dotychczasowego zatrudnienia jest obowiązkowe i wynika z Kodeksu Pracy. Dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO*.

Podanie niewymaganych przez Spółkę danych m.in. wizerunku, ukończonej szkoły, wykształcenia uzupełniającego, dodatkowych uprawnień, zainteresowań, informacji o stanie zdrowia, stanu cywilnego będzie traktowane jako wyrażenie zgody na przetwarzanie tych danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i art. 9 ust. 2 RODO.  Podanie tych danych jest dobrowolne, a ich niepodanie nie wykluczy Kandydata z prowadzonej rekrutacji.

UWAGA:W przypadku podania w procesie rekrutacji danych osobowych dotyczących stanu zdrowia, osoba aplikująca zobowiązana jest dodać następującą klauzulę w składanych dokumentach:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przekazanych przeze mnie informacji na temat mojego stanu zdrowia na potrzeby rekrutacji.”

CZAS PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH:

  • Dane osobowe zawarte w dokumentach rekrutacyjnych będą przetwarzane do czasu zakończenia rekrutacji. Po wyłonieniu kandydata na stanowisko pracy, oferty osób niezatrudnionych zostaną zniszczone.
  • Dokumenty osoby, która zostanie pracownikiem zostaną włączane do akt osobowych i będą przetwarzane zgodnie z odrębnymi przepisami prawa.
  • Dokumenty osób niezatrudnionych, które wyraziły zgodę na przetwarzanie danych w przyszłych rekrutacjach będą przechowywane do końca roku następującego po roku nadesłania oferty, a następnie zostaną trwale zniszczone.

INFORMACJA O ODBIORCACH DANYCH OSOBOWYCH:

Dane osobowe Kandydatów mogą być ujawniane podmiotom realizującym zadania na rzecz Spółki, takim jak dostawcy oprogramowania wyłącznie w celu zapewnienia ich sprawnego działania z zachowaniem zasad ochrony danych osobowych i poufności przetwarzania.

PRZYSŁUGUJĄCE PRAWA:

Wyrażoną zgodę będzie można wycofać w dowolnym momencie w formie pisemnej wysłanej na adres siedziby Spółki lub na adres e-mail: kontakt@energiaolszyn.pl

Wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Poza tym Kandydat posiada prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia oraz ograniczenia ich przetwarzania, a także przenoszenia danych przetwarzanych w systemach informatycznych na podstawie udzielonej zgody. W celu skorzystania z powyższych uprawnień należy się z nami skontaktować.

Kandydat ma także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa: www.uodo.gov.pl/pl/p/skargi

KONTAKT W SPRAWIE DANYCH OSOBOWYCH

W przypadku pytań związanych z przetwarzaniem danych osobowych kontakt możliwy jest pod adresem e-mail lub pisemnie na wskazane wyżej dane kontaktowe Spółki.

 

 *Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Skontaktuj się z nami

DANE KONTAKTOWE

Dobra Energia Dla Olsztyna Sp. z o.o.
KRS: 0000761910
NIP: 5252773336
REGON: 382004418
ul. Dąbrowszczaków 21, 10-541 Olsztyn

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Nasza Polityka Prywatności
RODO