Spektakularna operacja posadowienia jednego z dwóch kotłów gazowo olejowych na fundamentach. Każdy z nich o wadze ponad 90 ton.

Spektakularna operacja posadowienia jednego z dwóch kotłów gazowo olejowych na fundamentach. Każdy z nich o wadze ponad 90 ton.

31 marca 2021, zgodnie z przyjętym harmonogramem na teren budowy dotarł transport kotłów CERNEY S.A. kotłowni szczytowej. Jest to kolejny kamień milowy na drodze do transformacji energetycznej Olsztyna. Po ich zamontowaniu i uruchomieniu zakończy się kolejny ważny etap realizacji inwestycji.

Pierwsze testy kotłowni szczytowej Dobra Energia Dla Olsztyna planuje na jesieni bieżącego roku. Wszystko po to by kolejnej zimy, ekologiczna, dobra energia ogrzała domy mieszkańców Olsztyna.

Zezwolenie dla firmy Doosan na rozpoczęcie prac nad budową ekologicznego zakładu WtE w Olsztynie

Zezwolenie dla firmy Doosan na rozpoczęcie prac nad budową ekologicznego zakładu WtE w Olsztynie

Dobra Energia dla Olsztyna przekazała firmie Doosan zezwolenie (NTP) na rozpoczęcie prac nad budową najnowocześniejszego i w pełni ekologicznego zakładu WtE w Olsztynie – sercu Warmii i Mazur. Uruchomienie instalacji planowane jest do połowy 2023 roku. Całkowity koszt budowy szacowany jest na około 720 mln zł, z czego kluczowym elementem finansownia jest dotacja unijna.

Główny wykonawca EPC wybrany przez Dobra Energia dla Olsztyna – konsorcjum dwóch firm: Doosan Heavy Industries & Construction oraz Doosan Lentjes – będzie odpowiedzialny za budowę i zapewni w pełni ekologiczne rozwiązania, takie jak innowacyjny kocioł czy turbina parowa. Rozpoczęte już prace budowlane są realizowane przez wiodącą austriacką firmę Strabag.

Jesteśmy dumni, że możemy uczestniczyć w tak ważnym dla regionu projekcie. Dzięki niemu Warmia i Mazury, jeden z najpiękniejszych i najczystszych terenów w Polsce, zyskają w pełni ekologiczną inwestycję, pozwalającą jednocześnie na wytwarzanie czystszej energii z pozostałych odpadów komunalnych”. – skomentował David Delgado Romero, partner i dyrektor inwestycyjny Meridiam na Europę Środkowo-Wschodnią, funduszu inwestycyjnego zarządzającego aktywami, który umożliwił realizację projektu.

Nowa inwestycja w stolicy Warmii i Mazur obejmować będzie budowę i eksploatację zakładu produkującego energię z odpadów komunalnych. Instalacja będzie spełniać najwyższe standardy ochrony środowiska., przekroczy ona standardy europejskie wymagane w nowych Konkluzjach dotyczących BAT. Sam zakład ma być jedną  z najnowocześniejszych i najbardziej ekologicznych instalacji nie tylko w Polsce, ale i w Europie. Projekt realizowany w formule Partnerstwa Publiczno-Prywatnego będzie finansowany  ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Osi Priorytetowej II “Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu”, Działania 2.2 Gospodarka odpadami komunalnymi. Budowa przyśpiesza – do końca roku będzie pracować ponad 220 osób.  Szacuje się, że projekt stworzy w sumie prawie 500 nowych miejsc pracy.

,,Dzięki realizacji inwestycji nasze miasto zyska nowe, ekologiczne źródło ciepła, które pozwoli nam zaspokoić potrzeby naszych klientów przez kolejne kilkadziesiąt lat. Pod koniec 2021 roku zakończymy współpracę z naszym obecnym Partnerem Prywatnym – Michelin Polska,
który nie będzie już dostarczał ciepła na potrzeby lokalne. Rozpoczniemy jednak długofalową współpracę z naszym nowym Partnerem – firmą Dobra Energia dla Olsztyna
” – mówi Konrad Nowak, Prezes Zarządu MPEC.

Nowa inwestycja w Olsztynie pozwoli na zastąpienie obecnych, zużytych instalacji węglowych odnawialnymi źródłami energii, które dostarczą mieszkańcom Olsztyna zarówno energię elektryczną jak i cieplną. Nowa instalacja pozwoli na zmniejszenie nawet o połowę ilości węgla zużywanego obecnie do produkcji energii cieplnej, a tym samym znacząco ograniczy emisję zanieczyszczeń pyłów i gazów do powietrza. Nowa instalacja przyczyni się zatem do znacznej poprawy jakości powietrza w całym regionie.

,,Dobra jakość powietrza jest szczególnie istotna dla Warmii i Mazur. Ekologiczna elektrociepłownia zasilana paliwem alternatywnym jest nowoczesnym rozwiązaniem, które nie tylko spełnia najnowsze wytyczne Unii Europejskiej, ale także rozwiązuje problem składowania odpadów w całym regionie. Ponadto pozwoli na wyeliminowanie stale rosnących kosztów transportu odpadów nienadających się do recyklingu poza granice województwa” – wskazuje Krzysztof Witkowski, prezes Dobrej Energii dla Olsztyna, który jest odpowiedzialny
za zarządzanie i eksploatację nowej, w pełni ekologicznej elektrociepłowni.

Ekologiczna gospodarka frakcją palną z odpadów komunalnych stanowi również bezpośredni wkład w europejską politykę mającą na celu zmniejszenie udziału składowisk odpadów jako narzędzi zarządzania odpadami. Wpłynie to również na zwiększenie odzysku energii z odpadów, a w konsekwencji zmniejszenie emisji gazów składowiskowych do atmosfery i zmniejszenie emisji CO2 o prawie 100 000 ton rocznie. Projekt ten będzie stanowił znaczący udział Polski w walce ze zmianami klimatycznymi i w gospodarce obiegu zamkniętego (Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ 8, 12 i 13). Jest to również istotny element w realizacji polityki zrównoważonego rozwoju miast w Polsce.

Kontakt dla mediów:

Dariusz Sobczyński, Point of View // d.sobczynski@pov.pl, 601 960 003

Adam Kukielewski, Point of View // a.kukielewski@pov.pl, 600 990 902

Zezwolenie dla firmy Doosan na rozpoczęcie prac nad budową ekologicznego zakładu WtE w Olsztynie

Doosan obtains building permit to start the works on WtE green plant in Olsztyn

Dobra Energia dla Olsztyna has handed over the permit to Doosan to start construction works of the most modern and fully ecological WtE plant in Olsztyn – the heart of Warmia and Mazury. The installation is planned to be launched by mid-2023. Total construction cost is estimated at approximately PLN 720 million, of which the key element is the EU subsidy.

 Main EPC contractor selected by Dobra Energia dla Olsztyna – a consortium of two companies: Doosan Heavy Industries & Construction and Doosan Lentjes – will be responsible for the construction and will provide fully ecological solutions such as an innovative boiler or steam turbine. The works, that have already started, are conducted by leading Austrian company – Strabag.

 We are proud to participate in such an important project for the region. Thanks to it, Warmia and Mazury, one of the most beautiful and cleanest areas in Poland, will gain a fully ecological investment allowing at the same time to generate cleaner energy from the rest of the municipal waste”. – commented David Delgado Romero, partner and investment director of Meridiam for Central and Eastern Europe, the investment fund and asset manager, that made the project possible.

 The new investment in the capital of Warmia and Mazury will include the construction and operation of a plant producing energy from municipal waste. The installation will meet the highest environmental standards. It is even said to exceed the European standards required by the new BAT Conclusions. The plant itself is expected to be one of the most modern and ecological installations, not only in Poland, but also in Europe. The project implemented in the formula of Public-Private Partnership will be financed with European Union funds under the Operational Program Infrastructure and Environment 2014 – 2020, Priority Axis II “Environmental protection, including adaptation to climate change”, Measure 2.2 Municipal waste management. Construction works are accelerating – by the end of the year over 220 people will be working on the site.  It is estimated that the project will create almost 500 new jobs in total.

 ,,Thanks to the implementation of the investment, our city will gain a new, ecological source of heat, which will allow us to meet the needs of our customers for the next few decades. by the end of 2021, we will have ended the partnership with our current Private Partner – Michelin Polska, who will no longer provide heat for local needs. However, we will begin long-term cooperation with our new Partner – the Company Dobra Energia dla Olsztyna” – says Konrad Nowak, President of the Management Board of MPEC.

 The new investment in Olsztyn will make it possible to replace current, worn-out coal installations with renewable sources of energy, which will supply Olsztyn inhabitants with both power and heat. The new plant will allow reducing the amount of coal currently used for the production of heat energy by as much as half, thus significantly reducing air pollution. The new installation will, therefore, significantly improve air quality in the entire region.

 ,, Good  air quality is essential for Warmia and Mazury.  Ecological heat and power plant powered by alternative fuel is a modern solution that not only meets the latest European Union guidelines, but also solves the problem of storing the whole region’s waste. Furthermore, it will allow eliminating continually rising costs of transporting non-recyclable waste beyond the borders of the province” – indicates Krzysztof Witkowski, President of Dobra Energia dla Olsztyna, who will be responsible for the management and operation of the new fully ecological heat and power plant.

 Ecological management of the combustible fraction from municipal waste also makes direct contribution to the European policy aimed at reducing the share of landfills as waste management tools. It will also make it possible to increase energy recovery from waste and, consequently, reduce the emission of landfill gases to the atmosphere and reduce CO2 emissions by almost 100 000 tones per year. This project will constitute significant participation of Poland in the fight against climate change and the circular economy (UN Sustainable Development Goals 8, 12 and 13). It is also an essential element in the implementation of sustainable urban development policy in Poland.