Video of the transportation of the turbine

The turbine unit is one of the key elements of the Waste to Energy Plant, which arrived at the WTE Olsztyn construction site in October 2022. We kindly invite you to watch a video of the transportation of the turbine as well as its installation on site.

The steam turbine, driven by steam, causes a generator to rotate, which produces electricity. On the other hand, the steam, when condensing in the condenser, gives its heat to the network water, which, when heated, is fed into the city’s district heating network. It should be emphasised that during regular operation of WTE, it will cover about 35% of the heat demand of the residents of Olsztyn.

The annual production of electricity made available to the grid (i.e. after deducting own consumption) is estimated at over 73,000 MWh which translates into, among other things:

  • The lighting of more than 83,000 100-watt light bulbs 24 hours a day, all year round.
  • Fully charging 10 million 4,000 mAh mobile phone batteries.
  • Powering more than 18,000 electric cars for a year at 20,000 km mileage per year.

Film z realizacji transportu turbiny

Turbozespół to jeden z kluczowych elementów Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów, który dotarł na budowę ITPO w Olsztynie w październiku 2022 r. Zapraszamy do obejrzenia filmu z realizacji transportu turbiny na budowę oraz jej montażu.

Turbina parowa, napędzaną parą, powoduje obracanie się generatora, który produkuje energię elektryczną. Natomiast para wodna podczas skraplania się w skraplaczu oddaje swoje ciepło wodzie sieciowej, która po podgrzaniu trafia do miejskiej sieci ciepłowniczej. Należy podkreślić, że w czasie normalnej eksploatacji ITPO, będzie ona pokrywać około 35% zapotrzebowania mieszkańców Olsztyna na ciepło.

Roczna produkcja energii elektrycznej oddanej do tzw. sieci (czyli po odjęciu konsumpcji własnej) szacowana jest na ponad 73 tys. MWh co przekłada się między innymi na:

  • Świecenie ponad 83 tys. stuwatowych żarówek przez 24 godziny na dobę przez cały rok.
  • Pełne naładowanie 10 mln akumulatorów telefonów komórkowych o pojemności 4000 mAh.
  • Zasilenie przez rok ponad 18 tys. aut elektrycznych przy przebiegu 20 000 km rocznie.
Panel Interesariuszy

Panel Interesariuszy

Szanowni Państwo,

Spółka Dobra Energia dla Olsztyna serdecznie zaprasza wszystkich interesariuszy na spotkanie dotyczące realizowanego projektu – instalacji termicznego przekształcania frakcji energetycznej z odpadów pochodzących z odpadów komunalnych, z odzyskiem energii elektrycznej i cieplnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

Spotkanie odbędzie się 9 listopada br. o godzinie 16:00 w formule on‑line na platformie Click Meeting. Aby wziąć udział w spotkaniu należy się zarejestrować poprzez poniższy link.

https://cutt.ly/mNSLiPL

Wydarzenie ma charakter otwarty. Równocześnie zachęcamy do wysyłania pytań na adres kontakt@energiaolsztyn.pl abyśmy mogli udzielić odpowiedzi na wszystkie nurtujące Państwa kwestie.

Serdecznie zapraszamy do udziału.

Installation of the turbine in the WtE machine room

Installation of the turbine in the WtE machine room

From design, to installation. The turbine, which was installed in the WtE machine room in Olsztyn in October 2022, went through this entire process, which was overseen at every stage by Tomáš Winkler – project manager from Doosan Škoda Power.

The weight of the turbine unit (excluding operating fluids such as 8 m3 of oil) and valve drives is more than 70 tonnes, so one crane was not enough to install it in the building. As many as two cranes were needed, whose operators demonstrated incredible precision and synchronisation.

The installation of the turbine and the generator is the last piece of work in the machine room before the roof of the building is closed.

From the energy stream contained in the waste delivered to the WtE boiler (with a capacity of 48 MW), the turbine-generator is capable of generating around 11 MW of electrical power and 32 MW of thermal power.

In practice, this means that the annual capacity of the WtE will make it possible to cover about 35% of the heating needs of the residents of Olsztyn and produce over 73,000 MWh of electricity. This amount of electricity is sufficient, for example, to continuously power over 83,000 100-watt light bulbs throughout the entire year.

Installation of the turbine in the WtE machine room

Montaż turbiny w maszynowni ITPO

Od projektu, do montażu. Turbina, która została w październiku 2022 roku posadowiona w maszynowni ITPO w Olsztynie, przeszła cały ten proces, który na każdym etapie nadzorował Tomáš Winkler - kierownik projektu z Doosan Škoda Power.

Waga tego turbozespołu (bez płynów eksploatacyjnych takich jak 8 m3 oleju) i napędów zaworów to ponad 70 ton, dlatego do jego zainstalowania w budynku nie wystarczył jeden dźwig. Potrzebne były aż dwa dźwigi, których operatorzy musieli wykazać się niesłychaną precyzją i synchronizacją.

Montaż turbiny wraz z generatorem to ostatni element prac w maszynowni przed zamknięciem dachu budynku.

Ze strumienia energii zawartej w odpadach dostarczonych do kotła ITPO (o mocy 48 MW), turbozespół jest w stanie uzyskać około 11 MW mocy elektrycznej i 32 MW mocy cieplnej.

W praktyce oznacza to, że wydajność ITPO w skali roku, pozwoli na pokrycie około 35% zapotrzebowania mieszkańców Olsztyna na ciepło i produkcję ponad 73 tys. MWh energii elektrycznej. Ta ilość energii elektrycznej wystarczy np. na ciągłe zasilenie ponad 83 tys. stuwatowych żarówek przez cały rok.

Plaque stamping ceremony of the WtE boiler

Plaque stamping ceremony of the WtE boiler

We are proud to announce that the test of the boiler of the Waste to Energy Plant in Olsztyn was successful! On 14 September, we officially celebrated this success, crowning the whole process with a plaque stamping ceremony.

In the course of the test, the boiler was subjected to a working pressure of 157 bar, while the nominal pressure during routine plant operation is only 82 bar. 190% of the nominal pressure did not compromise the tightness of the more than 4,500 welds that were made during installation. We congratulate the general contractor – the consortium of Doosan Lentjes and Doosan Enerbility – as well as the subcontractor responsible for the construction of the boiler – REMAK-ENERGOMONTAŻ S.A. – – ZARMEN GROUP on the completion of this phase.

The achievement of this milestone by Dobra Energia dla Olsztyna is a sign that the implementation of the entire project can continue uninterruptedly, so that in 2023 the first supplies of clean, ecological energy can heat the homes of Olsztyn residents.

Plaque stamping ceremony of the WtE boiler

Uroczystość stemplowania tabliczki znamionowej kotła

Z dumą informujemy, że kocioł Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów w Olsztynie przeszedł próbę ciśnieniową! 14 września oficjalnie celebrowaliśmy ten sukces, wieńcząc cały proces uroczystością stemplowania tabliczki znamionowej.

W przebiegu próby kocioł został poddany ciśnieniu roboczemu 157 bar, przy czym ciśnienie nominalne w trakcie rutynowej pracy instalacji, wynosi zaledwie 82 bary. 190% ciśnienia nominalnego nie naruszyło szczelności ponad 4,5 tysiąca spoin, które zostały wykonane w trakcie montażu. Gratulujemy realizacji tego etapu generalnemu wykonawcy – konsorcjum firm Doosan Lentjes oraz Doosan Enerbility – jak również podwykonawcy odpowiedzialnego za wykonanie kotła – firmie REMAK-ENERGOMONTAŻ S.A. – GRUPA ZARMEN.

Osiągnięcie tego kamienia milowego przez spółkę Dobra Energia dla Olsztyna to znak, że realizacja całego przedsięwzięcia może być kontynuowana w sposób niezakłócony, tak aby w 2023 r. pierwsze dostawy czystej, ekologicznej energii cieplnej mogły ogrzać domy i mieszkania olsztynian.

Green 2022

Green 2022

For the second time, Dobra Energia Dla Olsztyna, as an ecological partner of the Olsztyn Green Festival, passed on knowledge and promoted pro-ecological behaviour among festival participants through joint entertainment about the Waste to Energy Plant that is currently under construction.

 In addition to educational and photographic competitions held in the eco-workshop zone, both the youngest and slightly older festival-goers were able to take part in thouroughly informative meetings held in the company’s Meeting Studio, where invited experts and Polish music stars talked about their approach to a pro-ecological lifestyle.

 The event was organised by the Agora SA media group.

Green 2022

Green 2022

Już po raz drugi Dobra Energia Dla Olsztyna jako partner ekologiczny Olsztyn Green Festival poprzez wspólną zabawę przekazywała wiedzę na temat powstającej ITPO i promowała proekologiczne zachowania wśród uczestników festiwalu.

Oprócz konkursów edukacyjnych i fotograficznych odbywających się w strefie eko-warsztatów, ci najmłodsi jak i ci nieco starsi festiwalowicze , mogli wziąć udział w niezwykle pouczających spotkaniach odbywających się w Studio Spotkań z Dobrą Energią, gdzie zaproszeni eksperci oraz gwiazdy polskiej sceny muzycznej opowiadały o swoim podejściu do pro-ekologicznego stylu życia.

Organizatorem wydarzenia była grupa medialna Agora SA.