Panel interesariuszy

Panel interesariuszy

Szanowni Państwo,

Spółka Dobra Energia dla Olsztyna serdecznie zaprasza wszystkich Interesariuszy na spotkanie dotyczące realizowanego projektu – instalacji termicznego przekształcania frakcji energetycznej z odpadów pochodzących z odpadów komunalnych, z odzyskiem energii elektrycznej i cieplnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

 

Spotkanie odbędzie się 3 grudnia br. o godzinie 16:00 w formule on-line na platformie Click Meeting poprzez link: https://cutt.ly/GTV5Ip6 .

Wydarzenie ma charakter otwarty.

Równocześnie zachęcamy do wysyłania pytań przed spotkaniem na adres kontakt@energiaolsztyn.pl, tak aby udzielić odpowiedzi na wszystkie nurtujące Państwa kwestie. 

Serdecznie zapraszamy do udziału.

Olsztyn Green Festival 2021 powered by Dobra Energia dla Olsztyna

Olsztyn Green Festival 2021 powered by Dobra Energia dla Olsztyna

Dobra Energia dla Olsztyna was the ecopartner of this year’s Olsztyn Green Festival – a unique event, which has successfully combined great music with ecology for 8 years now.

This year, the Company prepared an Eco Meeting Studio , where festival participants had the opportunity to meet and talk with exceptionally interesting guests and artists who shared their pro-ecological approach to life and the essence of protecting the environment in which we all live.

During the three days of the festival, our Studio hosted such personalities as:

Gustaw Marek Brzezin – Marshall of Warmińsko-MazurskieVoivodeship

– Jacek Wasik – Director of Regional Office of the Representation of the European Commission in Poland

– Jarosław Sałamacha – project director, member of the management board of Dobra Energia dla Olsztyna Sp. z o.o.

– Marcin Popkiewicz – physicist, co-author of “Ziemia Na Rozdrożu” and “Nauka o Klimacie” portals

Muniek Staszczyk – musician

– Natalia Przybysz – musician

– King – musician

Karaś / Rogucki – band

Kwiat Jabłoni – band

In addition, together with the organisers of the event, we have prepared a “Good Energy Zone” for festival-goers, equipped with benches with power plugs so that they could charge their phones with good, green energy.  The youngest visitors could take part in the “Eco Workshops with Dobra Energia“, where, under the guidance of eco-animators, they could learn about recycling and create their own toys and small works of art out of packaging.

Olsztyn Green Festival 2021 powered by Dobra Energia dla Olsztyna

Olsztyn Green Festival 2021 napędzony Dobrą Energią

Spółka Dobra Energia dla Olsztyna była Partnerem Ekologicznym tegorocznej edycji Olsztyn Green Festival – niezwykłego wydarzenia, które już od 8 lat łączy dobrą muzykę i ekologię.

W tym roku Spółka przygotowała specjalne, ekologiczne Studio Spotkań z Dobrą Energią, gdzie uczestnicy festiwalu mieli okazję spotkać się i porozmawiać z niezwykle interesującymi gośćmi a także artystami, którzy opowiadali o swoim proekologicznym podejściu do życia oraz istocie ochrony środowiska, w którym wszyscy żyjemy.

W trakcie trzech dni festiwalu, w naszym Studio wystąpiły m.in. takie osobistości jak:

Gustaw Marek Brzezin – Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego
Jacek Wasik – dyrektor Regionalnego Biura Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce
Jarosław Sałamacha – dyrektor projektu, członek zarządu Dobra Energia dla Olsztyna Sp. z o.o.
Marcin Popkiewicz – fizyk, współtwórca portali „Ziemia Na Rozdrożu” i „Nauki o Klimacie”
Muniek Staszczyk – muzyk
Natalia Przybysz – muzyk
Król – muzyk
Karaś / Rogucki – zespół
Kwiat Jabłoni – zespół

Ponadto, wspólnie z Organizatorami wydarzenia przygotowaliśmy dla festiwalowiczów i festiwalowiczek„Strefę Dobrej Energii” wyposażoną w ławki pozwalające na doładowanie telefonów dobrą, zieloną energią.  Dla najmłodszych czekały „Warsztaty Eko z Dobrą Energią” gdzie, pod opieką eko-animatorów, dzieci mogły dowiedzieć się na czym polega recykling oraz jak stworzyć własne zabawki i małe dzieła sztuki z opakowań.

A model partnership between the private sector and the local government

A model partnership between the private sector and the local government

A model partnership between the private sector and the local government. One of the most technologically advanced eco power plants in Europe will be erected in Olsztyn.

A ceremony during which a coal stone was laid under the foundation of the Waste to Energy plant construction site was held in the capital city of Warmia and Mazury. The investment, which was carried out in the PPP format by the Dobra Energia dla Olsztyna company, is an exemplary model of cooperation between different entities, both public and private.

The investment includes constructing and utilising a power plant that will produce heat and electricity from alternative fuel – a calorific fraction of waste.  

The construction of one of the most modern power plants in Poland and Europe, which is to be erected in Olsztyn, will make it possible to replace the current, outdated and environmentally destructive coal-fuelled power plants with energy generated within the framework of a closed-cycle economy.

During the ceremony, Mayor Piotr Grzymowicz addressed the role of partnership in the erection of this installation, which he stressed is vital for the town residents. “The cooperation between entrepreneurs, institutions, local governments as well as all those who participate in the broadly understood investment process is exceptional. This is a huge investment, one of the largest public-private partnership in our country”.

Krzysztof Witkowski, the President of Dobra Energia dlaOlsztyna, spoke about the importance of close cooperation between the companies and institutions. “The core of the idea of creating an innovative and environmentally-friendly Installation is based, and I would like to emphasise this very strongly during today’s ceremony, on partnership. The investment would not have been possible if it were not for the cooperation under the public-private partnership with MrPresident and other city authorities and the MPEC (Municipal Heat Supply Company) in Olsztyn. It would also not have been possible if it were not for the openness of the local community to this initiative. This is very important because our partnership is envisaged for 25 years”.

Dobra Energia dla Olsztyna was chosen for this project by Meridiam Eastern Europe Investments SAS, a fund specialising in the development, financing and management of long-term public infrastructure projects, and Urbaser, an international entity providing services for local governments in the sector of waste management and processing.

– Our investment is aimed in particular at the residents of Olsztyn and the entire region of Warmia and Mazury. The new eco-power plant is being built to solve the problem of waste and out of concern for the environment and the health of the residents of this magnificent city. I believe that our long-term partnership of over 25 years, to which we have committed ourselves, will work as well as it has so far – said David Delgado Romero, partner and chief investment officer of Meridiam for Central and Eastern Europe, the asset management investment fund that made the project possible.

According to the investment objectives, the new installation will allow for recycling energy from more than 110,000 tonnesof alternative fuel per year. It will ensure the continuity of heat supply to the residents. In terms of producing good green energy, the project will benefit the city by reducing CO2 emissions associated with heat production by approximately 150,000 tonnes per year. The importance of the investment from an ecological perspective was highlighted by the Deputy Minister of Climate and Environment, Jacek Ozdoba, in a letter prepared specifically for this ceremony: “the laying of the coal stone for the investment is a milestone event on the road to the construction of the most modern plants in Poland. The Warmia and Mazury region is the cleanest area of our country, not accidentally counted among the Green Lungs of Poland. Waste management is an area of significant challenges in the field of environmental protection. In terms of the closed-circuit economy policy, waste is also a potential resource – wrote Minister Ozdoba.

This fully ecological installation, one of the most cutting-edge in Poland and Europe, has been supported by long-term funding from the Polish Development Fund (PFR) and the European Investment Bank (EIB), together with a group of Polish and international banks. As of recent, Bank OchronyŚrodowiska has also joined their ranks.

– We are glad that thanks to the co-financing from BOŚ Bank, a modern eco-power plant will be built in Olsztyn, guaranteeing the highest environmental protection standards. Thanks to this investment, residents will breathe cleaner air, and communal waste will be processed and used most efficiently. – said Robert Kasprzak, Vice-President of the Management Board of Bank Ochrony Środowiska. Since the beginning of its existence, i.e., for 30 years, our bank has specialised in supporting environmental protection. We know how important the fight for our climate is. Thanks to our support, many environmentally friendly investments are being carried out, which are necessary for the local communities. – Kasprzak reminded. 

The project is being implemented using an EU grant managed by the National Fund for Environmental Protection and Water Management, obtained under the Infrastructure and Environment Operational Programme. According to the plans, by mid-2023, the installation will supply ecological heat to approximately 35 per cent of the residents of the capital of the Warmia and Mazury region while at the same time tackling the problem of municipal waste management.

A model partnership between the private sector and the local government

Wzorcowe partnerstwo sektora prywatnego z samorządowym. W Olsztynie powstaje jedna z najnowocześniejszych ekociepłowni w Europie

W stolicy Warmii i Mazur odbyła się uroczystość wmurowania kamienia węgielnego pod budowę Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów (ITPO). Inwestycja realizowana w formule PPP przez spółkę Dobra Energia dla Olsztyna jest przykładem modelowej współpracy różnych podmiotów, zarówno publicznych, jak i prywatnych.

Inwestycja obejmuje budowę i eksploatację instalacji produkującej w skojarzeniu ciepło i energię elektryczną z paliwa alternatywnego – kalorycznej frakcji odpadów. Jedna z najnowocześniejszych nie tylko w Polsce, ale i w Europie technologii zastosowanych w Olsztynie pozwoli na zastąpienie obecnych, przestarzałych i obciążających środowisko naturalne instalacji węglowych energią wytworzoną w ramach gospodarki o obiegu zamkniętym.

Prezydent miasta Piotr Grzymowicz podczas uroczystości podkreślił rolę partnerstwa przy powstaniu tej potrzebnej dla mieszkańców instalacji. „Współpraca pomiędzy zarówno przedsiębiorcami, instytucjami, pomiędzy samorządami jak i wszystkimi, którzy uczestniczą w szeroko rozumianym procesie inwestycyjnym, jest wzorcowa. To jest bardzo duża inwestycja, jedna z największych w formule partnerstwa publiczno-prywatnego w naszym kraju”.

O znaczeniu dobrej współpracy z jednej strony firm, a z drugiej instytucji, mówił Prezes spółki Dobra Energia dla Olsztyna Krzysztof Witkowski. „Istota idei powstania innowacyjnej i proekologicznej Instalacji opiera się, co chciałbym bardzo mocno podkreślić podczas dzisiejszej uroczystości, na partnerstwie. Inwestycja nie byłaby możliwa, gdyby nie współpraca w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego z Panem Prezydentem i pozostałymi władzami miasta, a także Miejskim Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej w Olsztynie. Nie byłaby możliwa również, gdyby nie otwartość społeczności lokalnej na tę inicjatywę. To bardzo istotne, bo nasza współpraca przewidziana jest na 25 lat”.

Spółka Dobra Energia dla Olsztyna została powołana do realizacji inwestycji i jej prowadzenia została specjalnie powołana przez fundusz Meridiam Eastern Europe Investments SAS, specjalizujący się w rozwijaniu, finansowaniu i zarządzaniu długoterminowymi projektami infrastruktury publicznej oraz firmę Urbaser, będącej międzynarodowym podmiotem świadczącym usługi dla samorządów w sektorze gospodarki odpadami i ich przetwarzania.

– Nasza inwestycja skierowana jest w szczególności do mieszkańców Olsztyna oraz całego regionu Warmii i Mazur. Nowa ekociepłownia powstaje nie tylko z myślą o rozwiązaniu problemu odpadowego, ale także w trosce o środowisko i zdrowie mieszkańców tego wspaniałego miasta. Wierzę, że nasze długoterminowe, ponad 25-cio letnie partnerstwo, do którego się zobowiązaliśmy, będzie funkcjonować tak dobrze jak dotychczas. – wskazał David Delgado Romero, partner i dyrektor inwestycyjny Meridiam na Europę Środkowo-Wschodnią, funduszu inwestycyjnego zarządzającego aktywami, który umożliwił realizację projektu.

Zgodnie z założeniami inwestycyjnymi nowa instalacja pozwoli na odzyskanie energii z ponad 110 tys. ton paliwa alternatywnego rocznie oraz zapewni ciągłość dostaw ciepła dla mieszkańców. W zakresie produkcji dobrej, zielonej energii projekt przyniesie korzyści dla miasta wynikające z ograniczenia o około 150 tys. ton rocznie emisji CO2 związanej z produkcją ciepła. Znaczenie inwestycji z perspektywy ekologicznej podkreślił Wiceminister Klimatu i Środowiska Jacek Ozdoba w liście przygotowanym specjalnie na tę uroczystość: „wmurowanie kamienia pod inwestycję to kluczowe wydarzenie na drodze do powstania najnowocześniejszego w Polsce zakładu. Region warmińsko-mazurski to najczystszy obszar naszego kraju, nie bez powodu zaliczany do Zielonych Płuc Polski. Gospodarka odpadami to obszar wielkich wyzwań w ochronie środowiska. W rozumieniu polityki gospodarki w obiegu zamkniętym odpady są też potencjalnym zasobem – napisał minister Ozdoba.

W pełni ekologiczna, jedna z najnowocześniejszych nie tylko w Polsce, ale i w Europie instalacja, która ma powstać w Olsztynie, została wsparta finansowaniem długoterminowym przez Polski Fundusz Rozwoju (PFR) oraz Europejski Bank Inwestycyjny (EBI), wraz z grupą polskich i międzynarodowych banków. DO ich grona teraz dołączył Bank Ochrony Środowiska.

– Cieszymy się, że dzięki wspófinansowaniu BOŚ Banku, w Olsztynie powstanie nowoczesna ekociepłownia, która zapewni najwyższe standardy ochrony środowiska. Dzięki tej inwestycji, mieszkańcy będą oddychać czystszym powietrzem, a odpady komunalne zostaną przetworzone i wykorzystane w sposób najbardziej efektywny. – powiedział Robert Kasprzak, wiceprezes Zarządu Banku Ochrony Środowiska. Nasz bank od początku swojego istnienia, czyli od 30 lat, specjalizuje się we wspieraniu ochrony środowiska. Wiemy, jak istotna jest walka o klimat. Dzięki naszemu wsparciu realizowanych jest wiele potrzebnych lokalnym społecznościom proekologicznych inwestycji. – przypomniał Kasprzak.

Projekt jest realizowany przy wykorzystaniu dotacji unijnej zarządzanej przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, pozyskanej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Zgodnie z planami instalacja już w połowie 2023 roku ma zapewnić dostawy ekologicznego ciepła dla około 35 proc. mieszkańców stolicy regionu Warmii i Mazur, przy jednoczesnym rozwiązaniu problemu zagospodarowania odpadów pochodzenia komunalnego.

Panel interesariuszy

Transmisja z uroczystości wmurowania kamienia węgielnego pod budowę Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów w Olsztynie

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy do oglądania transmisji z uroczystości wmurowania kamienia węgielnego pod budowę Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów w Olsztynie.

Wydarzenie jest milowym krokiem na drodze do uruchomienia jednego z najnowocześniejszych w skali Europy, w pełni ekologicznego zakładu, o strategicznym znaczeniu dla stolicy Warmii i Mazur.

Transmisja ceremonii rozpocznie się w środę, 16 czerwca 2021 roku o godz. 11:00. Poniżej znajdą Państwo link umożliwiający uczestnictwo w tym ważnym dla nas wszystkich wydarzeniu:

https://dobra-energia-online.pl/

 

Z wyrazami szacunku,

Krzysztof Witkowski
Prezes spółki Dobra Energia dla Olsztyna

 

Panel interesariuszy

First “Green Loan” for an energy PPP in Poland

Meridiam, an infrastructure fund, has secured financing for a “Green Loan” for the construction of the Waste to Energy plant implemented out under a public-private partnership for the company Dobra Energia dla Olsztyna. The fully ecological plant was supported by long-term financing from the Polish Development Fund (PFR) and the European Investment Bank (EIB), together with a group of Polish and international banks. The PLN 490 million senior debt has been certified as a “Green Loan” under the LMA Green Loan Principles.

Meridiam, specialising in the development, financing and management of long-term projects in the public infrastructure sector, has fully secured the financing of the “Green Loan” for the construction and operation of the Waste to Energy plant, implemented out under the public-private partnership for the company Dobra Energia dla Olsztyna. The fully ecological plant, one of the most modern in Poland and Europe, was supported by long-term financing from the Polish Development Fund (PFR) and the European Investment Bank (EIB), together with a group of Polish and international banks. The senior debt of PLN 490 million was certified as a “Green Loan” according to the LMA Green Loan Principles.

The new investment in Olsztyn will make it possible to replace the current, outdated coal-fired installations with energy generated under a circular economy, which will supply both electricity and heat to the inhabitants of Olsztyn, thus reducing by up to half the amount of coal currently used to produce heat and at the same time significantly reducing emissions of harmful pollutants into the atmosphere, which is entirely in line with the climate policy of Poland and the entire European Union.

Involving such a. number of key financial institutions in the process of financing a pro-environmental project such as the Waste to Energy plant implemented by Dobra Energia dla Olsztyna is another milestone for Poland on the way to energy transformation and achieving climate neutrality. We are proud to be involved in such an important project for Warmia and Mazury, one of the most beautiful and cleanest areas in Poland. ” – commented David Delgado Romero, Partner and Investment Director for Central and Eastern Europe at Meridiam, the asset management investment fund that made the project possible.

PFR is involved in financing the project, providing mezzanine financing of PLN 48 million to Dobra Energia dla Olsztyna. The European Investment Bank, meanwhile, will provide PLN 200 million of long-term senior debt for the project. The long-term financing, with a 20-year maturity, will be supplemented by commercial lenders – mBank, ERSTE Bank and Kommunal Kredit. Pekao Bank finances the VAT loan. Further banks may complete this pool in the coming weeks.

Since the start of construction in mid-2020, the project has been implemented using an EU grant managed by the National Environmental Protection Fund. The EU subsidy under the Infrastructure and Environment Operational Programme 2014-2020, Priority Axis II “Environmental protection, including adaptation to climate change”, Measure 2.2 Municipal waste management amounts to approximately PLN 172 million.

Meridiam – holding 95 per cent of shares in Dobra Energia dla Olsztyna and the Spanish company Urbaser – an entity providing services to local governments in the waste management and processing sector – will provide equity to compelment the financing of the Olsztyn investment. The total financing plan for the project amounts to around PLN 957 million. The new financing plan has been approved by the public partner, Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej (MPEC) in Olsztyn. The senior debt has been rated by Vigeo Eiris Group (Moody’s) as compliant with the Loan Market Association’s Green Loan Principles.

Our investment is a project of strategic importance for the capital of Warmia and Mazury. According to the investment assumptions, the new installation will make it possible to recover energy from more than 100,000 tonnes of alternative fuel (RDF) per year and ensure continuity of heat supply to residents. In terms of the production of green energy, the project will benefit the city by reducing CO2 emissions associated with the production of heat by approximately 150 thousand tonnes per year. – Krzysztof Witkowski, President of Dobra Energia dla Olsztyna, points out and adds: “It is worth emphasising that the fuel which will be used to power the eco-power plant is produced from waste generated by the residents themselves, which is in line with a closed-circuit economy. ”

The launch of the installation for thermal processing of waste from the Warmińsko-Mazurskie Voivodeship with the recovery of electricity and heat in a Waste to Energy plant is scheduled for mid-2023. The cogeneration plant, which produces combined heat and power, will cover around 30% of the city’s heat demand.

Media contact:

  • Adam Kukielewski, Point of View || a.kukielewski@pov.pl, 600 990 902

 

Panel interesariuszy

Pierwszy w Polsce “Zielony Kredyt” dla energetycznego projektu w formule PPP

Fundusz inwestycyjny Meridiam Infrastructure, w pełni zabezpieczył finansowanie „Zielonego Kredytu” na budowę Instalacji Termincznego Przekształcania Odpadów (ITPO) realizowanego w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego dla spółki Dobra Energia dla Olsztyna. W pełni ekologiczna instalacja została wsparta finansowaniem długoterminowym przez Polski Fundusz Rozwoju (PFR) oraz Europejski Bank Inwestycyjny (EBI), wraz z grupą polskich i międzynarodowych banków. Dług uprzywilejowany o wartości 490 mln zł został certyfikowany jako „Zielony Kredyt” zgodnie z LMA Green Loan Principles.

Meridiam, specjalizujący się w rozwijaniu, finansowaniu i zarządzaniu długoterminowymi projektami w sektorze infrastruktury publicznej, w pełni zabezpieczył finansowanie „Zielonego Kredytu” na budowę i eksploatację Instalacji Termincznego Przetwarzania Odpadów, realizowanego w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego dla spółki Dobra Energia dla Olsztyna. W pełni ekologiczna, jedna z najnowocześniejszych nie tylko w Polsce, ale i w Europie instalacja został wsparta finansowaniem długoterminowym przez Polski Fundusz Rozwoju (PFR) oraz Europejski Bank Inwestycyjny (EBI), wraz z grupą polskich i międzynarodowych banków. Dług uprzywilejowany o wartości 490 mln zł został certyfikowany jako „Zielony Kredyt” zgodnie z LMA Green Loan Principles.

Nowa inwestycja w Olsztynie pozwoli na zastąpienie obecnych, wyeksploatowanych instalacji węglowych energią wytworzoną zgodnie z gospodarką o obiegu zamkniętym, która będzie dostarczać mieszkańcom Olsztyna zarówno energię elektryczną, jak i ciepło, zmniejszając tym samym nawet o połowę ilość węgla zużywanego obecnie do produkcji ciepła i jednocześnie znacząco ograniczając emisję szkodliwych zanieczyszczeń do atmosfery, co jest w pełni zgodne z polityką klimatyczną Polski i całej Unii Europejskiej.

„Zaangażowanie tak wielu kluczowych instytucji finansowych w proces finansowania proekologicznego projektu, jakim jest Instalacja Termicznego Przekształcania Odpadów realizowana przez spółkę Dobra Energia dla Olsztyna, to kolejny kamień milowy dla Polski na drodze do transformacji energetycznej i osiągnięcia neutralności klimatycznej. Jesteśmy dumni, że możemy uczestniczyć w tak ważnym projekcie dla Warmii i Mazur, jednego z najpiękniejszych i najczystszych obszarów w Polsce.” – skomentował David Delgado Romero, partner i dyrektor inwestycyjny Meridiam na Europę Środkowo-Wschodnią, funduszu inwestycyjnego zarządzającego aktywami, który umożliwił realizację projektu.

W finansowanie projektu zaangażowany jest PFR, który udzielił finansowania mezzanine w wysokości 48 mln zł spółce Dobra Energia dla Olsztyna. Z kolei Europejski Bank Inwestycyjny udzieli 200 mln zł długoterminowego długu uprzywilejowanego na realizację projektu. Długoterminowe finansowanie z 20-letnim terminem zapadalności uzupełnią kredytodawcy komercyjni – mBank, ERSTE Bank i Kommunal Kredit. Bank Pekao finansuje kredyt na pokrycie podatku VAT. Kolejne banki mogą uzupełnić tę pulę w najbliższych tygodniach.

Od początku budowy, czyli od połowy 2020 roku, projekt jest realizowany przy wykorzystaniu dotacji unijnej zarządzanej przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska. Dofinansowanie z UE w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Osi Priorytetowej II “Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu”, Działania 2.2 Gospodarka odpadami komunalnymi wynosi około 172 mln zł.

Meridiam – mający 95 proc. udziałów w w spółce Dobra Energia dla Olsztyna oraz hiszpańska firma Urbaser – podmiot świadczący usługi dla samorządów w sektorze gospodarki odpadami i ich przetwarzania – w ramach realizacji inwestycji w Olsztynie zapewnią kapitał własny, który uzupełni finansowanie. Łączny plan finansowania projektu sięga około 957 mln zł. Nowy plan finansowania został zatwierdzony przez partnera publicznego, czyli Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Olsztynie. Dług nadrzędny został oceniony przez Vigeo Eiris Group (Moody’s) jako zgodny z zasadami zielonych pożyczek Loan Market Association.

“Nasza inwestycja to projekt o strategicznym znaczeniu dla stolicy Warmii i Mazur. Zgodnie z założeniami inwestycyjnymi nowa instalacja pozwoli na odzyskanie energii z ponad 100 tys. ton paliwa alternatywnego rocznie oraz zapewni ciągłość dostaw ciepła dla mieszkańców. W zakresie produkcji zielonej energii projekt przyniesie korzyści dla miasta wynikające z ograniczenia o około 150 tys. ton rocznie emisji CO2 związanej z produkcją ciepła”. – wskazuje Krzysztof Witkowski, Prezes Dobrej Energii dla Olsztyna i dodaje: „Warto podkreślić, że paliwo, które będzie wykorzystywane do zasilania ekociepłowni jest produkowane z odpadów wytwarzanych przez samych mieszkańcówco wpisuję się w gospodarkę oobiegu zamkniętym.”

Uruchomienie instalacji termicznego przekształcania odpadów z terenu województwa warmińsko-mazurskiego wraz z odzyskiem energii elektrycznej i cieplnej w elektrociepłowni kogeneracyjnej (ITPO) planowane jest w połowie 2023 r. Elektrociepłownia, która do ciepła i energii elektrycznej w skojarzeniu, pokryje około 30 proc. zapotrzebowania miasta na ciepło.