Plaque stamping ceremony of the WtE boiler

Plaque stamping ceremony of the WtE boiler

We are proud to announce that the test of the boiler of the Waste to Energy Plant in Olsztyn was successful! On 14 September, we officially celebrated this success, crowning the whole process with a plaque stamping ceremony.

In the course of the test, the boiler was subjected to a working pressure of 157 bar, while the nominal pressure during routine plant operation is only 82 bar. 190% of the nominal pressure did not compromise the tightness of the more than 4,500 welds that were made during installation. We congratulate the general contractor – the consortium of Doosan Lentjes and Doosan Enerbility – as well as the subcontractor responsible for the construction of the boiler – REMAK-ENERGOMONTAŻ S.A. – – ZARMEN GROUP on the completion of this phase.

The achievement of this milestone by Dobra Energia dla Olsztyna is a sign that the implementation of the entire project can continue uninterruptedly, so that in 2023 the first supplies of clean, ecological energy can heat the homes of Olsztyn residents.

Plaque stamping ceremony of the WtE boiler

Uroczystość stemplowania tabliczki znamionowej kotła

Z dumą informujemy, że kocioł Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów w Olsztynie przeszedł próbę ciśnieniową! 14 września oficjalnie celebrowaliśmy ten sukces, wieńcząc cały proces uroczystością stemplowania tabliczki znamionowej.

W przebiegu próby kocioł został poddany ciśnieniu roboczemu 157 bar, przy czym ciśnienie nominalne w trakcie rutynowej pracy instalacji, wynosi zaledwie 82 bary. 190% ciśnienia nominalnego nie naruszyło szczelności ponad 4,5 tysiąca spoin, które zostały wykonane w trakcie montażu. Gratulujemy realizacji tego etapu generalnemu wykonawcy – konsorcjum firm Doosan Lentjes oraz Doosan Enerbility – jak również podwykonawcy odpowiedzialnego za wykonanie kotła – firmie REMAK-ENERGOMONTAŻ S.A. – GRUPA ZARMEN.

Osiągnięcie tego kamienia milowego przez spółkę Dobra Energia dla Olsztyna to znak, że realizacja całego przedsięwzięcia może być kontynuowana w sposób niezakłócony, tak aby w 2023 r. pierwsze dostawy czystej, ekologicznej energii cieplnej mogły ogrzać domy i mieszkania olsztynian.

Green 2022

Green 2022

For the second time, Dobra Energia Dla Olsztyna, as an ecological partner of the Olsztyn Green Festival, passed on knowledge and promoted pro-ecological behaviour among festival participants through joint entertainment about the Waste to Energy Plant that is currently under construction.

 In addition to educational and photographic competitions held in the eco-workshop zone, both the youngest and slightly older festival-goers were able to take part in thouroughly informative meetings held in the company’s Meeting Studio, where invited experts and Polish music stars talked about their approach to a pro-ecological lifestyle.

 The event was organised by the Agora SA media group.

Green 2022

Green 2022

Już po raz drugi Dobra Energia Dla Olsztyna jako partner ekologiczny Olsztyn Green Festival poprzez wspólną zabawę przekazywała wiedzę na temat powstającej ITPO i promowała proekologiczne zachowania wśród uczestników festiwalu.

Oprócz konkursów edukacyjnych i fotograficznych odbywających się w strefie eko-warsztatów, ci najmłodsi jak i ci nieco starsi festiwalowicze , mogli wziąć udział w niezwykle pouczających spotkaniach odbywających się w Studio Spotkań z Dobrą Energią, gdzie zaproszeni eksperci oraz gwiazdy polskiej sceny muzycznej opowiadały o swoim podejściu do pro-ekologicznego stylu życia.

Organizatorem wydarzenia była grupa medialna Agora SA.

Dobra Energia dla Olsztyna co-initiates the “Olsztyn Net Zero” energy cluster

Dobra Energia dla Olsztyna co-initiates the “Olsztyn Net Zero” energy cluster

“Olsztyn Net Zero” Energy Cluster was officially established on July 5 in the capital of Warmia and Mazury, under the patronage of the Mayor of the City. Its main goal is to guarantee constant access to electricity and heat for residents and local businesses, while respecting the requirements of environmental sustainability and using innovative technologies. Dobra Energia dla Olsztyna is one of the entities that initiated establishment of the Cluster.

The institution of an energy cluster was introduced through an amendment to the Law on Renewable Energy Sources of June 22, 2016. According to the definition, it is a civil-legal agreement that may include individuals, legal entities, scientific entities, research institutes or local government units. The concept of establishing energy clusters in Poland is an innovative and unique concept throughout Europe. According to their fundamental background, clusters are meant to improve local energy security by ensuring the achievement of economic efficiency, in an environmentally friendly manner, by creating optimal organizational, legal and financial conditions, with support of local resources.

The energy cluster in the capital of Warmia and Mazury, which has been officially established, will operate under the name “Olsztyn Net Zero” Energy Cluster. The authors of the initiative are municipal companies, the University of Warmia and Mazury and the company Dobra Energia dla Olsztyna, which is to be the sole provider of electricity within the cluster.

The current dynamic geopolitical situation shows us, even more than ever, how important it is to ensure energy security for people and companies. Hence the concept of establishing an energy cluster in Olsztyn, which was initiated, among others, by our company” says Krzysztof Witkowski, president of Dobra Energia dla Olsztyna, and adds: – Functioning within the Cluster is an opportunity for us to strenghten partnerships with local entities and institutions, both at the local government level and from the world of science. This is a part of our strategy, which we have been pursuing from the beginning and will continue in the future, which is to support the region and its residents as effectively as possible.

The “Olsztyn Net Zero” Energy Cluster is intended to be an area of tightened, partnership cooperation between entities operating in the fields of electricity, heat, gas, waste processing and transportation, among others, as well as entities interested in purchasing electricity, heat, gas and cooling. Its initiators have very ambitious goals. One of them is to achieve carbon neutrality by 2040 for all cluster members, in particular by using renewable energy sources (RES), electromobility, developing a closed-loop economy and reducing water consumption. They also want to use most innovative technologies, while promoting and stimulating innovation in energy generation, distribution and trading.

The idea of the Olsztyn Net Zero Energy Cluster, however, is primarily to serve the welfare of the region and its residents and local businesses. Its main task is to ensure energy security and access to “clean” electricity and heat. This is particularly important for the entire region of Warmia and Mazury, associated as one of the greenest areas in Poland. The cluster will also take care of education in environmental protection by establishing permanent cooperation with educational institutions and universities through, among other things, organizing internship programs and competitions. The result is expected to be the professional activation of pupils and students.

Dobra Energia dla Olsztyna co-initiates the “Olsztyn Net Zero” energy cluster

Spółka Dobra Energia dla Olsztyna współinicjatorem klastra energetycznego „Olsztyn Net Zero”

W stolicy Warmii i Mazur, 5 lipca, pod patronatem Prezydenta Miasta, został oficjalnie powołany Klaster Energii „Olsztyn Net Zero”. Jego głównym celem jest zagwarantowanie mieszkańcom oraz lokalnym przedsiębiorcom nieprzerwanego dostępu do energii elektrycznej i ciepła, z poszanowaniem środowiska naturalnego i wykorzystaniem innowacyjnych technologii. Spółka Dobra Energia dla Olsztyna jest jednym z podmiotów, który zainicjował powołanie Klastra.

Instytucja klastra energetycznego została wprowadzona poprzez nowelizację ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o odnawialnych źródłach energii. Według definicji jest to cywilnoprawne porozumienie, w skład którego mogą wchodzić osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki naukowe, instytuty badawcze lub jednostki samorządu terytorialnego. Koncepcja powołania klastrów energetycznych w Polsce jest koncepcją innowacyjną i unikalną w skali całej Europy. Zgodnie z założeniem służą one poprawie lokalnego bezpieczeństwa energetycznego poprzez zapewnienie uzyskania efektywności ekonomicznej, w sposób przyjazny dla środowiska, tworząc ku temu optymalne warunki organizacyjne, prawne i finansowe, z wykorzystaniem lokalnych zasobów.

Klaster energetyczny w stolicy Warmii i Mazur, który został oficjalnie powołany do życia, będzie funkcjonował pod nazwą Klaster Energii „Olsztyn Net Zero”. Autorami inicjatywy są spółki miejskie, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski oraz spółka Dobra Energia dla Olsztyna, która ma być jedynym podmiotem dostarczającym energię elektryczną w ramach klastra.

Obecna dynamiczna sytuacja geopolityczna jeszcze bardziej niż kiedykolwiek pokazuje nam jak ważne jest zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego dla ludzi i firm. Stąd wynika koncepcja powołania do życia klastra energetycznego w Olsztynie, której byliśmy jednym z inicjatorów – mówi Krzysztof Witkowski, prezes spółki Dobra Energia dla Olsztyna i dodaje: – Funkcjonowanie w ramach Klastra to dla nas okazja do pogłębienia partnerskiej współpracy z lokalnymi podmiotami i instytucjami, zarówno na szczeblu samorządowym, jak i ze świata nauki. Jest to element naszej strategii, którą od początku realizujemy i będziemy realizować, polegającej na jak najefektywniejszym wsparciu regionu i jego mieszkańców.

Klaster Energii „Olsztyn Net Zero” ma stanowić obszar zacieśnionej, partnerskiej współpracy podmiotów działających m.in. w branży energii elektrycznej, cieplnej, gazownictwa, przetwarzania odpadów i transportu oraz podmiotów zainteresowanych zakupem energii elektrycznej, ciepła, gazu oraz chłodu. Jego inicjatorzy stawiają sobie bardzo ambitne cele. Jednym z nich jest osiągnięcie neutralności pod względem emisji dwutlenku węgla do 2040 roku przez wszystkich członków klastra, w szczególności poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii (OZE), elektromobilności, rozwijanie gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ) oraz ograniczenie zużycia wody. Chcą również wykorzystywać najnowocześniejsze technologie, promując jednocześnie i pobudzając innowacyjność w zakresie wytwarzania, dystrybucji oraz obrotu energią.

Idea Klastra Energii „Olsztyn Net Zero” ma jednak służyć przede wszystkim dobru regionu oraz jego mieszkańcom i lokalnym firmom. Jego głównym zadaniem ma być zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego oraz dostępu do „czystej” energii elektrycznej i ciepła. Jest to szczególnie istotne dla całego regionu Warmii i Mazur, kojarzonego jako jeden z najbardziej zielonych obszarów w Polsce. Klaster będzie dbał również o edukację w zakresie ochrony środowiska naturalnego poprzez nawiązanie stałej współpracy z placówkami edukacyjnymi oraz uczelniami wyższymi poprzez m.in. organizowanie programów stażowych i konkursów. Efektem ma być aktywizacja zawodowa uczniów i studentów.

Steam turbine

Steam turbine

We are pleased to announce that the works on the preparation of a key element of the Waste to Energy plant have been completed. This relates to the steam turbine, which will be delivered to the capital of Warmia and Mazury at the end of September 2022.

The steam turbine together with the boiler is the heart WtE. It converts the heat energy obtained in the boiler from the waste incineration process into mechanical energy The machine will drive the generator via a gearbox installed on the turbine frame. At the same time, steam will be transferred from the turbine to the heat exchangers, which will be used to heat water in the district heating network.

The turbine was manufactured at Doosan Škoda Power in Plzeň, Czech Republic. Its commission acceptance took place in the middle of June. The technical condition of this core element of the installation, on behalf of @Dobra Energia for Olsztyn, was carried out by @Sebastian Metka. He was accompanied by representatives of the general contractor, i.e. Doosan Lentjes and Doosan Enerbility.

Talking about thermal waste conversion installations, this key element, chosen especially for the plant in Olsztyn, can be considered unique in the whole country. It is due to a so-called “back-pressure turbine”, which makes it possible to maximise the heat from waste incineration for the production of electricity and heat. As a result WtE achieves very high energy efficiency. From the energy stream contained in the waste delivered to WtE boiler (with a capacity of 48 MW), the turbine-generator can generate approximately 11 MW of electrical power and 32 MW of thermal power. Such capacity will cover around 35% of heat demand of Olsztyn’s residents and will result in producing over 73,000 MWh of electricity , which translates, among other things, into more than 83,000 hundred-watt light bulbs being lit 24 hours a day, all year round.

In addition to the production of the turbine, a huge logistical challenge will be its transportation. The  turbine unit alone, without operating fluids (including 8 m3 of oil) and valve drives, weighs more than 70 tonnes. The weight of accessories such as the control and automation cabinet, the frame for the generator and the weight of the electricity generator itself must be added to the above as well, which is another several tonnes. The turbine will be delivered to Olsztyn by road. This will be a so-called oversize transport.

The delivery of the turbine to the construction site is scheduled for 29 September this year. The journey of the component from the Czech Republic to Olsztyn will take approximately two days. The electricity generator, however, will be delivered to WtE on the same day by a separate transport, which will travel all the way from India.

Steam turbine

Turbina parowa – komunikat

Zakończono prace nad przygotowaniem kluczowego elementu Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów. Chodzi o turbinę parową, która zostanie dostarczona do stolicy Warmii i Mazur pod koniec września.

Turbina parowa wraz z kotłem to serce ITPO. Dochodzi w niej do przemiany energii cieplnej, pozyskanej w kotle z procesu spalania odpadów, w energię mechaniczną Maszyna napędzi generator za pośrednictwem przekładni zainstalowanej na ramie turbozespołu.. Jednocześnie z turbiny do wymienników ciepłowniczych przekazywana będzie para, która zostanie wykorzystana do podgrzewania wody w miejskiej sieci ciepłowniczej.

Turbina została wyprodukowana w Doosan Škoda Power w Pilznie w Czechach. W zeszłym tygodniu odbył się jej komisyjny odbiór. Stan techniczny serca instalacji, z ramienia @Dobra Energia dla Olsztyna, został przeprowadzony przez @Sebastian Metka. Towarzyszyli mu przedstawiciele generalnego wykonawcy tj. Doosan Lentjes oraz Doosan Enerbility.

Jeśli weźmiemy pod uwagę instalacje termicznego przekształcania odpadów ten istotny element, wybrany specjalnie dla elektrociepłowni w Olsztynie, można uznać za wyjątkowy w skali całego kraju. Jest to bowiem tzw. turbina przeciwprężna, która umożliwia maksymalne wykorzystanie ciepła ze spalania odpadów na potrzeby produkcji energii elektrycznej i ciepła. Dzięki temu ITPO osiąga bardzo wysoką sprawność energetyczną. Ze strumienia energii zawartej w odpadach dostarczonych do kotła ITPO (o mocy 48 MW), turbozespół jest w stanie uzyskać około 11 MW mocy elektrycznej i 32 MW mocy cieplnej. Taka wydajność, w skali roku, pozwoli na pokrycie około 35% zapotrzebowania mieszkańców Olsztyna na ciepło i produkcję ponad 73 tys. MWh energii elektrycznej, co przekłada się m.in. na świecenie ponad 83 tys. stuwatowych żarówek przez 24 godziny na dobę przez cały rok.

Oprócz produkcji turbiny ogromnym wyzwaniem logistycznym jest jej transport. Waga samego turbozespołu, bez płynów eksploatacyjnych (m.in. 8 m3 oleju) oraz napędów zaworów to ponad 70 ton. Do tego należy doliczyć wagę wyposażenia dodatkowego, takiego jak szafa sterowania i automatyki, rama dla generatora oraz wagę samego generatora energii elektrycznej. To kolejne kilka ton. Turbina zostanie dostarczona do Olsztyna drogą lądową. Będzie to tzw. transport ponadgabarytowy.

Dostawa turbiny na budowę planowana jest na 29 września bieżącego roku. Podróż elementu z Czech do Olsztyna zajmie około dwie doby. Generator energii elektrycznej, zostanie dostarczony do ITPO tego samego dnia jednak osobnym transportem, który wyruszy do nas aż z Indii.

CSR Report 2020-2021 – Dobra Energia Dla Olsztyna

CSR Report 2020-2021 – Dobra Energia Dla Olsztyna

We are pleased to present the first CSR report prepared by Dobra Energia dla Olsztyna. It relates to the company’s operations in 2020–2021. Our main objective was to present our company, its business activities and non-business activities in a comprehensive manner, taking into account the impact on the environment and the community in which we operate. We have made every effort to ensure that the report is written in a clear and understandable manner. We invite you to find out the effects of our works.

CSR Report 2020-2021 – Dobra Energia Dla Olsztyna

Raport CSR 2020-2021 – Dobra Energia Dla Olsztyna

Jest nam niezmiernie miło zaprezentować pierwszy raport CSR przygotowany przez spółkę Dobra Energia dla Olsztyna. Dotyczy on  działalności firmy w  okresie 2020-2021. Przy jego powstaniu przyświecała nam przede wszystkim jedna myśl – całościowe przedstawienie naszej firmy, jej działalności biznesowej, a także aktywności pozabiznesowej, z  uwzględnieniem wpływu na  środowisko naturalne oraz społeczność, w  której funkcjonujemy. Dołożyliśmy wszelkich starań, by raport był napisany w  sposób jasny i  zrozumiały. Zachęcamy Państwa do zapoznania się z efektami naszej pracy.