Transmisja z uroczystości wmurowania kamienia węgielnego pod budowę Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów w Olsztynie

Transmisja z uroczystości wmurowania kamienia węgielnego pod budowę Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów w Olsztynie

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy do oglądania transmisji z uroczystości wmurowania kamienia węgielnego pod budowę Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów w Olsztynie.

Wydarzenie jest milowym krokiem na drodze do uruchomienia jednego z najnowocześniejszych w skali Europy, w pełni ekologicznego zakładu, o strategicznym znaczeniu dla stolicy Warmii i Mazur.

Transmisja ceremonii rozpocznie się w środę, 16 czerwca 2021 roku o godz. 11:00. Poniżej znajdą Państwo link umożliwiający uczestnictwo w tym ważnym dla nas wszystkich wydarzeniu:

https://dobra-energia-online.pl/

 

Z wyrazami szacunku,

Krzysztof Witkowski
Prezes spółki Dobra Energia dla Olsztyna

 

Transmisja z uroczystości wmurowania kamienia węgielnego pod budowę Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów w Olsztynie

First “Green Loan” for an energy PPP in Poland

Meridiam, an infrastructure fund, has secured financing for a “Green Loan” for the construction of the Waste to Energy plant implemented out under a public-private partnership for the company Dobra Energia dla Olsztyna. The fully ecological plant was supported by long-term financing from the Polish Development Fund (PFR) and the European Investment Bank (EIB), together with a group of Polish and international banks. The PLN 490 million senior debt has been certified as a “Green Loan” under the LMA Green Loan Principles.

Meridiam, specialising in the development, financing and management of long-term projects in the public infrastructure sector, has fully secured the financing of the “Green Loan” for the construction and operation of the Waste to Energy plant, implemented out under the public-private partnership for the company Dobra Energia dla Olsztyna. The fully ecological plant, one of the most modern in Poland and Europe, was supported by long-term financing from the Polish Development Fund (PFR) and the European Investment Bank (EIB), together with a group of Polish and international banks. The senior debt of PLN 490 million was certified as a “Green Loan” according to the LMA Green Loan Principles.

The new investment in Olsztyn will make it possible to replace the current, outdated coal-fired installations with energy generated under a circular economy, which will supply both electricity and heat to the inhabitants of Olsztyn, thus reducing by up to half the amount of coal currently used to produce heat and at the same time significantly reducing emissions of harmful pollutants into the atmosphere, which is entirely in line with the climate policy of Poland and the entire European Union.

Involving such a. number of key financial institutions in the process of financing a pro-environmental project such as the Waste to Energy plant implemented by Dobra Energia dla Olsztyna is another milestone for Poland on the way to energy transformation and achieving climate neutrality. We are proud to be involved in such an important project for Warmia and Mazury, one of the most beautiful and cleanest areas in Poland. ” – commented David Delgado Romero, Partner and Investment Director for Central and Eastern Europe at Meridiam, the asset management investment fund that made the project possible.

PFR is involved in financing the project, providing mezzanine financing of PLN 48 million to Dobra Energia dla Olsztyna. The European Investment Bank, meanwhile, will provide PLN 200 million of long-term senior debt for the project. The long-term financing, with a 20-year maturity, will be supplemented by commercial lenders – mBank, ERSTE Bank and Kommunal Kredit. Pekao Bank finances the VAT loan. Further banks may complete this pool in the coming weeks.

Since the start of construction in mid-2020, the project has been implemented using an EU grant managed by the National Environmental Protection Fund. The EU subsidy under the Infrastructure and Environment Operational Programme 2014-2020, Priority Axis II “Environmental protection, including adaptation to climate change”, Measure 2.2 Municipal waste management amounts to approximately PLN 172 million.

Meridiam – holding 95 per cent of shares in Dobra Energia dla Olsztyna and the Spanish company Urbaser – an entity providing services to local governments in the waste management and processing sector – will provide equity to compelment the financing of the Olsztyn investment. The total financing plan for the project amounts to around PLN 957 million. The new financing plan has been approved by the public partner, Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej (MPEC) in Olsztyn. The senior debt has been rated by Vigeo Eiris Group (Moody’s) as compliant with the Loan Market Association’s Green Loan Principles.

Our investment is a project of strategic importance for the capital of Warmia and Mazury. According to the investment assumptions, the new installation will make it possible to recover energy from more than 100,000 tonnes of alternative fuel (RDF) per year and ensure continuity of heat supply to residents. In terms of the production of green energy, the project will benefit the city by reducing CO2 emissions associated with the production of heat by approximately 150 thousand tonnes per year. – Krzysztof Witkowski, President of Dobra Energia dla Olsztyna, points out and adds: “It is worth emphasising that the fuel which will be used to power the eco-power plant is produced from waste generated by the residents themselves, which is in line with a closed-circuit economy. ”

The launch of the installation for thermal processing of waste from the Warmińsko-Mazurskie Voivodeship with the recovery of electricity and heat in a Waste to Energy plant is scheduled for mid-2023. The cogeneration plant, which produces combined heat and power, will cover around 30% of the city’s heat demand.

Media contact:

  • Adam Kukielewski, Point of View || a.kukielewski@pov.pl, 600 990 902

 

Transmisja z uroczystości wmurowania kamienia węgielnego pod budowę Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów w Olsztynie

Pierwszy w Polsce “Zielony Kredyt” dla energetycznego projektu w formule PPP

Fundusz inwestycyjny Meridiam Infrastructure, w pełni zabezpieczył finansowanie „Zielonego Kredytu” na budowę Instalacji Termincznego Przekształcania Odpadów (ITPO) realizowanego w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego dla spółki Dobra Energia dla Olsztyna. W pełni ekologiczna instalacja została wsparta finansowaniem długoterminowym przez Polski Fundusz Rozwoju (PFR) oraz Europejski Bank Inwestycyjny (EBI), wraz z grupą polskich i międzynarodowych banków. Dług uprzywilejowany o wartości 490 mln zł został certyfikowany jako „Zielony Kredyt” zgodnie z LMA Green Loan Principles.

Meridiam, specjalizujący się w rozwijaniu, finansowaniu i zarządzaniu długoterminowymi projektami w sektorze infrastruktury publicznej, w pełni zabezpieczył finansowanie „Zielonego Kredytu” na budowę i eksploatację Instalacji Termincznego Przetwarzania Odpadów, realizowanego w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego dla spółki Dobra Energia dla Olsztyna. W pełni ekologiczna, jedna z najnowocześniejszych nie tylko w Polsce, ale i w Europie instalacja został wsparta finansowaniem długoterminowym przez Polski Fundusz Rozwoju (PFR) oraz Europejski Bank Inwestycyjny (EBI), wraz z grupą polskich i międzynarodowych banków. Dług uprzywilejowany o wartości 490 mln zł został certyfikowany jako „Zielony Kredyt” zgodnie z LMA Green Loan Principles.

Nowa inwestycja w Olsztynie pozwoli na zastąpienie obecnych, wyeksploatowanych instalacji węglowych energią wytworzoną zgodnie z gospodarką o obiegu zamkniętym, która będzie dostarczać mieszkańcom Olsztyna zarówno energię elektryczną, jak i ciepło, zmniejszając tym samym nawet o połowę ilość węgla zużywanego obecnie do produkcji ciepła i jednocześnie znacząco ograniczając emisję szkodliwych zanieczyszczeń do atmosfery, co jest w pełni zgodne z polityką klimatyczną Polski i całej Unii Europejskiej.

„Zaangażowanie tak wielu kluczowych instytucji finansowych w proces finansowania proekologicznego projektu, jakim jest Instalacja Termicznego Przekształcania Odpadów realizowana przez spółkę Dobra Energia dla Olsztyna, to kolejny kamień milowy dla Polski na drodze do transformacji energetycznej i osiągnięcia neutralności klimatycznej. Jesteśmy dumni, że możemy uczestniczyć w tak ważnym projekcie dla Warmii i Mazur, jednego z najpiękniejszych i najczystszych obszarów w Polsce.” – skomentował David Delgado Romero, partner i dyrektor inwestycyjny Meridiam na Europę Środkowo-Wschodnią, funduszu inwestycyjnego zarządzającego aktywami, który umożliwił realizację projektu.

W finansowanie projektu zaangażowany jest PFR, który udzielił finansowania mezzanine w wysokości 48 mln zł spółce Dobra Energia dla Olsztyna. Z kolei Europejski Bank Inwestycyjny udzieli 200 mln zł długoterminowego długu uprzywilejowanego na realizację projektu. Długoterminowe finansowanie z 20-letnim terminem zapadalności uzupełnią kredytodawcy komercyjni – mBank, ERSTE Bank i Kommunal Kredit. Bank Pekao finansuje kredyt na pokrycie podatku VAT. Kolejne banki mogą uzupełnić tę pulę w najbliższych tygodniach.

Od początku budowy, czyli od połowy 2020 roku, projekt jest realizowany przy wykorzystaniu dotacji unijnej zarządzanej przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska. Dofinansowanie z UE w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Osi Priorytetowej II “Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu”, Działania 2.2 Gospodarka odpadami komunalnymi wynosi około 172 mln zł.

Meridiam – mający 95 proc. udziałów w w spółce Dobra Energia dla Olsztyna oraz hiszpańska firma Urbaser – podmiot świadczący usługi dla samorządów w sektorze gospodarki odpadami i ich przetwarzania – w ramach realizacji inwestycji w Olsztynie zapewnią kapitał własny, który uzupełni finansowanie. Łączny plan finansowania projektu sięga około 957 mln zł. Nowy plan finansowania został zatwierdzony przez partnera publicznego, czyli Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Olsztynie. Dług nadrzędny został oceniony przez Vigeo Eiris Group (Moody’s) jako zgodny z zasadami zielonych pożyczek Loan Market Association.

“Nasza inwestycja to projekt o strategicznym znaczeniu dla stolicy Warmii i Mazur. Zgodnie z założeniami inwestycyjnymi nowa instalacja pozwoli na odzyskanie energii z ponad 100 tys. ton paliwa alternatywnego rocznie oraz zapewni ciągłość dostaw ciepła dla mieszkańców. W zakresie produkcji zielonej energii projekt przyniesie korzyści dla miasta wynikające z ograniczenia o około 150 tys. ton rocznie emisji CO2 związanej z produkcją ciepła”. – wskazuje Krzysztof Witkowski, Prezes Dobrej Energii dla Olsztyna i dodaje: „Warto podkreślić, że paliwo, które będzie wykorzystywane do zasilania ekociepłowni jest produkowane z odpadów wytwarzanych przez samych mieszkańcówco wpisuję się w gospodarkę oobiegu zamkniętym.”

Uruchomienie instalacji termicznego przekształcania odpadów z terenu województwa warmińsko-mazurskiego wraz z odzyskiem energii elektrycznej i cieplnej w elektrociepłowni kogeneracyjnej (ITPO) planowane jest w połowie 2023 r. Elektrociepłownia, która do ciepła i energii elektrycznej w skojarzeniu, pokryje około 30 proc. zapotrzebowania miasta na ciepło.

 

 

A spectacular operation to place one of the two gas and oil boilers on especially built foundations; each weighing over 90 tonnes

A spectacular operation to place one of the two gas and oil boilers on especially built foundations; each weighing over 90 tonnes

On March 31, 2021, two CERNEY S.A. boilers of the peak load boiler house arrived at the construction site. This is another milestone on the way to Olsztyn’s energy transformation. The next important stage of the investments will be completed once the boilers are installed and started.

 Dobra Energia Dla Olsztyna is planning to run the first tests of the peak load boiler house in autumn, in order to provide Olsztyn residents with good, ecological energy next winter already.

A spectacular operation to place one of the two gas and oil boilers on especially built foundations; each weighing over 90 tonnes

Spektakularna operacja posadowienia jednego z dwóch kotłów gazowo olejowych na fundamentach. Każdy z nich o wadze ponad 90 ton.

31 marca 2021, zgodnie z przyjętym harmonogramem na teren budowy dotarł transport kotłów CERNEY S.A. kotłowni szczytowej. Jest to kolejny kamień milowy na drodze do transformacji energetycznej Olsztyna. Po ich zamontowaniu i uruchomieniu zakończy się kolejny ważny etap realizacji inwestycji.

Pierwsze testy kotłowni szczytowej Dobra Energia Dla Olsztyna planuje na jesieni bieżącego roku. Wszystko po to by kolejnej zimy, ekologiczna, dobra energia ogrzała domy mieszkańców Olsztyna.