Olsztyn Green Festival 2021 powered by Dobra Energia dla Olsztyna

Olsztyn Green Festival 2021 powered by Dobra Energia dla Olsztyna

Dobra Energia dla Olsztyna was the ecopartner of this year’s Olsztyn Green Festival – a unique event, which has successfully combined great music with ecology for 8 years now.

This year, the Company prepared an Eco Meeting Studio , where festival participants had the opportunity to meet and talk with exceptionally interesting guests and artists who shared their pro-ecological approach to life and the essence of protecting the environment in which we all live.

During the three days of the festival, our Studio hosted such personalities as:

Gustaw Marek Brzezin – Marshall of Warmińsko-MazurskieVoivodeship

– Jacek Wasik – Director of Regional Office of the Representation of the European Commission in Poland

– Jarosław Sałamacha – project director, member of the management board of Dobra Energia dla Olsztyna Sp. z o.o.

– Marcin Popkiewicz – physicist, co-author of “Ziemia Na Rozdrożu” and “Nauka o Klimacie” portals

Muniek Staszczyk – musician

– Natalia Przybysz – musician

– King – musician

Karaś / Rogucki – band

Kwiat Jabłoni – band

In addition, together with the organisers of the event, we have prepared a “Good Energy Zone” for festival-goers, equipped with benches with power plugs so that they could charge their phones with good, green energy.  The youngest visitors could take part in the “Eco Workshops with Dobra Energia“, where, under the guidance of eco-animators, they could learn about recycling and create their own toys and small works of art out of packaging.

Olsztyn Green Festival 2021 powered by Dobra Energia dla Olsztyna

Olsztyn Green Festival 2021 napędzony Dobrą Energią

Spółka Dobra Energia dla Olsztyna była Partnerem Ekologicznym tegorocznej edycji Olsztyn Green Festival – niezwykłego wydarzenia, które już od 8 lat łączy dobrą muzykę i ekologię.

W tym roku Spółka przygotowała specjalne, ekologiczne Studio Spotkań z Dobrą Energią, gdzie uczestnicy festiwalu mieli okazję spotkać się i porozmawiać z niezwykle interesującymi gośćmi a także artystami, którzy opowiadali o swoim proekologicznym podejściu do życia oraz istocie ochrony środowiska, w którym wszyscy żyjemy.

W trakcie trzech dni festiwalu, w naszym Studio wystąpiły m.in. takie osobistości jak:

Gustaw Marek Brzezin – Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego
Jacek Wasik – dyrektor Regionalnego Biura Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce
Jarosław Sałamacha – dyrektor projektu, członek zarządu Dobra Energia dla Olsztyna Sp. z o.o.
Marcin Popkiewicz – fizyk, współtwórca portali „Ziemia Na Rozdrożu” i „Nauki o Klimacie”
Muniek Staszczyk – muzyk
Natalia Przybysz – muzyk
Król – muzyk
Karaś / Rogucki – zespół
Kwiat Jabłoni – zespół

Ponadto, wspólnie z Organizatorami wydarzenia przygotowaliśmy dla festiwalowiczów i festiwalowiczek„Strefę Dobrej Energii” wyposażoną w ławki pozwalające na doładowanie telefonów dobrą, zieloną energią.  Dla najmłodszych czekały „Warsztaty Eko z Dobrą Energią” gdzie, pod opieką eko-animatorów, dzieci mogły dowiedzieć się na czym polega recykling oraz jak stworzyć własne zabawki i małe dzieła sztuki z opakowań.

A model partnership between the private sector and the local government

A model partnership between the private sector and the local government

A model partnership between the private sector and the local government. One of the most technologically advanced eco power plants in Europe will be erected in Olsztyn.

A ceremony during which a coal stone was laid under the foundation of the Waste to Energy plant construction site was held in the capital city of Warmia and Mazury. The investment, which was carried out in the PPP format by the Dobra Energia dla Olsztyna company, is an exemplary model of cooperation between different entities, both public and private.

The investment includes constructing and utilising a power plant that will produce heat and electricity from alternative fuel – a calorific fraction of waste.  

The construction of one of the most modern power plants in Poland and Europe, which is to be erected in Olsztyn, will make it possible to replace the current, outdated and environmentally destructive coal-fuelled power plants with energy generated within the framework of a closed-cycle economy.

During the ceremony, Mayor Piotr Grzymowicz addressed the role of partnership in the erection of this installation, which he stressed is vital for the town residents. “The cooperation between entrepreneurs, institutions, local governments as well as all those who participate in the broadly understood investment process is exceptional. This is a huge investment, one of the largest public-private partnership in our country”.

Krzysztof Witkowski, the President of Dobra Energia dlaOlsztyna, spoke about the importance of close cooperation between the companies and institutions. “The core of the idea of creating an innovative and environmentally-friendly Installation is based, and I would like to emphasise this very strongly during today’s ceremony, on partnership. The investment would not have been possible if it were not for the cooperation under the public-private partnership with MrPresident and other city authorities and the MPEC (Municipal Heat Supply Company) in Olsztyn. It would also not have been possible if it were not for the openness of the local community to this initiative. This is very important because our partnership is envisaged for 25 years”.

Dobra Energia dla Olsztyna was chosen for this project by Meridiam Eastern Europe Investments SAS, a fund specialising in the development, financing and management of long-term public infrastructure projects, and Urbaser, an international entity providing services for local governments in the sector of waste management and processing.

– Our investment is aimed in particular at the residents of Olsztyn and the entire region of Warmia and Mazury. The new eco-power plant is being built to solve the problem of waste and out of concern for the environment and the health of the residents of this magnificent city. I believe that our long-term partnership of over 25 years, to which we have committed ourselves, will work as well as it has so far – said David Delgado Romero, partner and chief investment officer of Meridiam for Central and Eastern Europe, the asset management investment fund that made the project possible.

According to the investment objectives, the new installation will allow for recycling energy from more than 110,000 tonnesof alternative fuel per year. It will ensure the continuity of heat supply to the residents. In terms of producing good green energy, the project will benefit the city by reducing CO2 emissions associated with heat production by approximately 150,000 tonnes per year. The importance of the investment from an ecological perspective was highlighted by the Deputy Minister of Climate and Environment, Jacek Ozdoba, in a letter prepared specifically for this ceremony: “the laying of the coal stone for the investment is a milestone event on the road to the construction of the most modern plants in Poland. The Warmia and Mazury region is the cleanest area of our country, not accidentally counted among the Green Lungs of Poland. Waste management is an area of significant challenges in the field of environmental protection. In terms of the closed-circuit economy policy, waste is also a potential resource – wrote Minister Ozdoba.

This fully ecological installation, one of the most cutting-edge in Poland and Europe, has been supported by long-term funding from the Polish Development Fund (PFR) and the European Investment Bank (EIB), together with a group of Polish and international banks. As of recent, Bank OchronyŚrodowiska has also joined their ranks.

– We are glad that thanks to the co-financing from BOŚ Bank, a modern eco-power plant will be built in Olsztyn, guaranteeing the highest environmental protection standards. Thanks to this investment, residents will breathe cleaner air, and communal waste will be processed and used most efficiently. – said Robert Kasprzak, Vice-President of the Management Board of Bank Ochrony Środowiska. Since the beginning of its existence, i.e., for 30 years, our bank has specialised in supporting environmental protection. We know how important the fight for our climate is. Thanks to our support, many environmentally friendly investments are being carried out, which are necessary for the local communities. – Kasprzak reminded. 

The project is being implemented using an EU grant managed by the National Fund for Environmental Protection and Water Management, obtained under the Infrastructure and Environment Operational Programme. According to the plans, by mid-2023, the installation will supply ecological heat to approximately 35 per cent of the residents of the capital of the Warmia and Mazury region while at the same time tackling the problem of municipal waste management.

A model partnership between the private sector and the local government

Wzorcowe partnerstwo sektora prywatnego z samorządowym. W Olsztynie powstaje jedna z najnowocześniejszych ekociepłowni w Europie

W stolicy Warmii i Mazur odbyła się uroczystość wmurowania kamienia węgielnego pod budowę Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów (ITPO). Inwestycja realizowana w formule PPP przez spółkę Dobra Energia dla Olsztyna jest przykładem modelowej współpracy różnych podmiotów, zarówno publicznych, jak i prywatnych.

Inwestycja obejmuje budowę i eksploatację instalacji produkującej w skojarzeniu ciepło i energię elektryczną z paliwa alternatywnego – kalorycznej frakcji odpadów. Jedna z najnowocześniejszych nie tylko w Polsce, ale i w Europie technologii zastosowanych w Olsztynie pozwoli na zastąpienie obecnych, przestarzałych i obciążających środowisko naturalne instalacji węglowych energią wytworzoną w ramach gospodarki o obiegu zamkniętym.

Prezydent miasta Piotr Grzymowicz podczas uroczystości podkreślił rolę partnerstwa przy powstaniu tej potrzebnej dla mieszkańców instalacji. „Współpraca pomiędzy zarówno przedsiębiorcami, instytucjami, pomiędzy samorządami jak i wszystkimi, którzy uczestniczą w szeroko rozumianym procesie inwestycyjnym, jest wzorcowa. To jest bardzo duża inwestycja, jedna z największych w formule partnerstwa publiczno-prywatnego w naszym kraju”.

O znaczeniu dobrej współpracy z jednej strony firm, a z drugiej instytucji, mówił Prezes spółki Dobra Energia dla Olsztyna Krzysztof Witkowski. „Istota idei powstania innowacyjnej i proekologicznej Instalacji opiera się, co chciałbym bardzo mocno podkreślić podczas dzisiejszej uroczystości, na partnerstwie. Inwestycja nie byłaby możliwa, gdyby nie współpraca w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego z Panem Prezydentem i pozostałymi władzami miasta, a także Miejskim Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej w Olsztynie. Nie byłaby możliwa również, gdyby nie otwartość społeczności lokalnej na tę inicjatywę. To bardzo istotne, bo nasza współpraca przewidziana jest na 25 lat”.

Spółka Dobra Energia dla Olsztyna została powołana do realizacji inwestycji i jej prowadzenia została specjalnie powołana przez fundusz Meridiam Eastern Europe Investments SAS, specjalizujący się w rozwijaniu, finansowaniu i zarządzaniu długoterminowymi projektami infrastruktury publicznej oraz firmę Urbaser, będącej międzynarodowym podmiotem świadczącym usługi dla samorządów w sektorze gospodarki odpadami i ich przetwarzania.

– Nasza inwestycja skierowana jest w szczególności do mieszkańców Olsztyna oraz całego regionu Warmii i Mazur. Nowa ekociepłownia powstaje nie tylko z myślą o rozwiązaniu problemu odpadowego, ale także w trosce o środowisko i zdrowie mieszkańców tego wspaniałego miasta. Wierzę, że nasze długoterminowe, ponad 25-cio letnie partnerstwo, do którego się zobowiązaliśmy, będzie funkcjonować tak dobrze jak dotychczas. – wskazał David Delgado Romero, partner i dyrektor inwestycyjny Meridiam na Europę Środkowo-Wschodnią, funduszu inwestycyjnego zarządzającego aktywami, który umożliwił realizację projektu.

Zgodnie z założeniami inwestycyjnymi nowa instalacja pozwoli na odzyskanie energii z ponad 110 tys. ton paliwa alternatywnego rocznie oraz zapewni ciągłość dostaw ciepła dla mieszkańców. W zakresie produkcji dobrej, zielonej energii projekt przyniesie korzyści dla miasta wynikające z ograniczenia o około 150 tys. ton rocznie emisji CO2 związanej z produkcją ciepła. Znaczenie inwestycji z perspektywy ekologicznej podkreślił Wiceminister Klimatu i Środowiska Jacek Ozdoba w liście przygotowanym specjalnie na tę uroczystość: „wmurowanie kamienia pod inwestycję to kluczowe wydarzenie na drodze do powstania najnowocześniejszego w Polsce zakładu. Region warmińsko-mazurski to najczystszy obszar naszego kraju, nie bez powodu zaliczany do Zielonych Płuc Polski. Gospodarka odpadami to obszar wielkich wyzwań w ochronie środowiska. W rozumieniu polityki gospodarki w obiegu zamkniętym odpady są też potencjalnym zasobem – napisał minister Ozdoba.

W pełni ekologiczna, jedna z najnowocześniejszych nie tylko w Polsce, ale i w Europie instalacja, która ma powstać w Olsztynie, została wsparta finansowaniem długoterminowym przez Polski Fundusz Rozwoju (PFR) oraz Europejski Bank Inwestycyjny (EBI), wraz z grupą polskich i międzynarodowych banków. DO ich grona teraz dołączył Bank Ochrony Środowiska.

– Cieszymy się, że dzięki wspófinansowaniu BOŚ Banku, w Olsztynie powstanie nowoczesna ekociepłownia, która zapewni najwyższe standardy ochrony środowiska. Dzięki tej inwestycji, mieszkańcy będą oddychać czystszym powietrzem, a odpady komunalne zostaną przetworzone i wykorzystane w sposób najbardziej efektywny. – powiedział Robert Kasprzak, wiceprezes Zarządu Banku Ochrony Środowiska. Nasz bank od początku swojego istnienia, czyli od 30 lat, specjalizuje się we wspieraniu ochrony środowiska. Wiemy, jak istotna jest walka o klimat. Dzięki naszemu wsparciu realizowanych jest wiele potrzebnych lokalnym społecznościom proekologicznych inwestycji. – przypomniał Kasprzak.

Projekt jest realizowany przy wykorzystaniu dotacji unijnej zarządzanej przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, pozyskanej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Zgodnie z planami instalacja już w połowie 2023 roku ma zapewnić dostawy ekologicznego ciepła dla około 35 proc. mieszkańców stolicy regionu Warmii i Mazur, przy jednoczesnym rozwiązaniu problemu zagospodarowania odpadów pochodzenia komunalnego.